Archive for 23 Ekim 2012

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmelik Değişikliği

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

YÖNETMELİK

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

GEBZE YÜKSEK  TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK    YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt olan öğrenciler, Enstitü tarafından düzenlenen ve tarihi ilan edilen İngilizce seviye tespit sınavına alınırlar. Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda yine Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, İngilizce seviye tespit sınavına girmeden lisans öğrencisi olurlar. Söz konusu sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenciler ise, GYTE yabancı diller bölümünde İngilizce hazırlık öğretimine devam ederler. İngilizce hazırlık öğretimi süresi en fazla dört yarıyıldır. İlk iki yarıyıl süresinde yapılan İngilizce yeterlik sınavlarında, (güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu) başarılı olamayan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına devam etme hakkı bulunmaz. Ancak bir sonraki öğretim yılının başında ve devamında yapılan tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girebilirler. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir. Gerek birinci yıl gerekse ikinci yıl sonunda başarısız olan öğrenciler isterlerse, 4/12/2008    tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek üzere ÖSYM’ye başvuru yapabilirler.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür. Eryaman escort bayan çalışanları yeni profilleri ile eryaman escort bayan adı altında şimdi sizlerle.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2011

28082

Yönetmelikte      Değişiklik      Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/4/2012

28276

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetmelik

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

YÖNETMELİK

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

GEBZE YÜKSEK   TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YAZ ÖĞRETİMİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN    KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 30/5/2005 tarihli ve 25830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür. Escort Eryaman kızları yeni yüzü ile artık aramızda fırsatları değerlendirmek için escort eryaman ilanlarına bakabilirsin.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Satın Alma İhale Yönetmeliği

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

YÖNETMELİK

Fatih Sultan    Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SATINALMA

VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından yurtiçinden ve yurtdışından temin edilecek olan her türlü alım-satım, inşaat, onarım, bakım, kiralama, finansal kiralama, taşıma, etüt, proje, müşavirlik ve benzeri işlerin verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en uygun fiyat ve şartlarla, en uygun zamanda, serbest piyasa koşulları içerisinde temin edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü alım, satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil alım: Teknik nedenlerden veya doğal afetlerden dolayı oluşan,  anında müdahale edilmediği takdirde maddi ve manevi zarar doğurabilecek, eğitim öğretimi aksatabilecek beklenmedik acil durumlar    nedeniyle yapılacak alımları,

b) Alım-satım: Her türlü mal ve hizmetlerin alım, satım, kiralama, taşıma ve yapım işlerinin en uygun değer ve koşullarda ve zamanında alım, satımını,

c) Başkan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

ç) Birim: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı akademik ve idari birimleri,

d) Birim yöneticisi: Akademik ve idari birimlerin en üst yöneticilerini,

e) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

f) Hizmet alımı: İlgili mevzuata göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı, her türlü periyodik bakım anlaşmaları, tamirat ve tadilat işleri işçiliği, dışarıdan alınan her türlü hizmetler ile fuar ve organizasyonlardaki stant    kurma işlemleri, gerçek kişi, adi ortaklık, ortak girişim veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, etüt, plan, proje, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmet alımını,

g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ğ) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

h) İhale yetkilisi: Üniversitenin, ihale ve harcama yapma yetki ve    sorumluluğuna sahip kişi veya kurullarını,

ı) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

i) Kiralama: Taşınır ve taşınmaz mallarla, hizmet ve hakların kiralanması veya kiraya verilmesini,

j) Mütevelli Heyet: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

l) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde Üniversite ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

m) Şartname: Yapılacak işlerle ilgili genel şartname, teknik şartname ve idari şartname esas ve usullerini gösteren ve Üniversite tarafından hazırlanan ihale alımına ait belgeleri,

n) Uygun fiyat:    İlgili ihale alımı için hazırlanan ihale dokümanlarına göre, bedel, evsaf ve şartlar bakımından uygun görülen teklif fiyatını,

o) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

ö) Yaklaşık maliyet: İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer almamak ve istekli ve ihale süreci ile ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmamak üzere, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen yaklaşık maliyetini,

p) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satınalma ve İhale İşlerinde    Yetkili Organlar,

Satınalma ve İhale    Komisyonu KararıGerektirmeyen İşler

Harcama yetkilisi

MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işleri yaptırma, Mütevelli Heyetçe belirlenen parasal sınırlar içinde ihale usullerini belirleme, satınalma ve ihale komisyonunu oluşturma, kararlarını onama veya iptal etme yetkisi, ihale yetkilisi    olarak Başkana aittir. Başkan bu yetkisini belirlediği sınırlar çerçevesinde Rektöre devredebilir.

Satınalma ve    ihale sorumlusu

MADDE 6 (1) Satınalma ve ihale sorumlusu, Üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanıdır. Satınalma ve ihale sorumlusu; ihaleyle ilgili tüm işlem süreçlerini yürütür, yazışmaları yapar, kayıtları tutar,     ihale işlem dosyasını oluşturur.

Satınalma ve    ihale komisyonu

MADDE 7 (1) Üniversitenin satınalma ve ihale komisyonları; Başkan tarafından belirlenen ve görevlendirilen, biri satınalma ve ihale komisyonu başkanı, ikisi varsa ihale konusu işin uzmanı, biri satınalma talebini yapan  birimin yöneticisi veya görevlendireceği kişi ile muhasebe ve malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş kişiden ve yedek üyelerden oluşur. İşin özelliği itibariyle teknik görüş gerektiren hallerde, Başkan tarafından ayrıca teknik komisyon da kurulabilir.

(2) Gerekli    incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde satınalma ve ihale komisyonu üyelerine verilir.

(3) Satınalma ve ihale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Satınalma ve ihale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem    dosyası

MADDE 8 (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada; ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, satınalma ve ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Satınalma ve    ihale komisyonu kararıgerektirmeyen işler

MADDE 9 (1) Satınalma ve ihale komisyonu kararı gerektirmeyen işler şunlardır:

a) Pazarlık imkânı olmayan alışveriş merkezlerinden yapılacak alımlar,

b) Değer ve miktarına bakılmadan elektrik, su, doğalgaz, köprü, vapur, feribot, tercihli yol ve benzeri ulaşım, iletişim gibi abonman sözleşmesine veya tarifeye bağlanmış her türlü alımlar,

c) Harcama    yetkilisinin onayını almak kaydıyla, öğrenci ve personele yönelik olarak düzenlenen sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve benzeri faaliyetlerle    ilgili alımlar, satınalma ve ihale sorumlusunca veya görevlendireceği kişilerce doğrudan alınabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satınalma ve İhale İlkeleri,    Satınalma ve İhaleye    Katılamayacak    Olanlar,

Satınalma ve İhale    Usulleri, Satınalma Süreci ve    Uygulama Şekli

Satınalma ve    ihale ilkeleri

MADDE 10 (1) Satınalma ve ihale ilkeleri şunlardır:

a) Gayrimenkul    alım, satım ve kiralanması Mütevelli Heyeti kararı alınmadan yapılmaz.

b) Yapım, mal ve hizmet alımlarında sadece en düşük fiyat değil, kalite, teknik özellikler, ödeme şartları, zamanında teslim, bakım ve garanti şartları gibi unsurlar birlikte değerlendirilerek idare açısından en uygun teklif belirlenir ve tercih edilir.

c) Şartnamelerin açık ve anlaşılır olması, her istekliye ihale dokümanlarının eksiksiz verilmesi gerekir.

ç) Acil alımlar; birim yöneticisi tarafından telefonla, sözlü veya yazılı olarak (e-mail) olay ve meblağ da belirtilmek suretiyle satınalma ve ihale sorumlusuna bildirilir. Onay alınmasını müteakip satınalma ve ihale sorumlusu tarafından en kısa sürede alım gerçekleştirilir.

d) Akademik    birimlerce eğitim ve/veya araştırma alt yapısının kurulması kapsamında bilgisayar, yazılım, teçhizat ve benzeri her türlü sınıf, atölye ve laboratuvar donanımının alımı ile ilgili planlama yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

1) Planlanan    veya yapılmış olan yatırımlarla ihtiyacın karşılanıp karşılanmadığının incelenmesi,

2) Alt yapı, eğitim, destek ihtiyaçlarının diğer birimlerle birlikte planlanması,

3) Araştırma-geliştirme projelerinde Üniversite dışı kaynak kullanımına özen gösterilmesi.

Satınalma ve    ihaleye katılamayacak    olanlar

MADDE 11 (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına ihalelere katılamazlar:

a) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama getirilenler ve 12/4/1991 tarihli    ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler,

ç) Mütevelli Heyet Başkan ve üyeleri, Rektör, Üniversiteden aylık ve ücret alan kurum mensupları, bu kişilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci    dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenleri ile ortakları.

Satınalma ve    ihale usulleri

MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik kapsamında uygulanacak satınalma ve ihale usulleri şunlardır:

a) Açık teklif usulü:  Açık teklif ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usuldeki teklifler, kapalı zarf içerisinde yazılı olarak yapılır. Teklif zarfının üzerine teklif veren isteklinin ismi ve teklif    konusu yazılır, zarf kapatılır ve zarfın kapanan kısmı teklif veren tarafından imzalanır. Teklif, şartnameye uygun olarak hazırlanır ve teklifle birlikte verilmesi istenen belge ve    ek bilgiler teklife eklenir. Teklif rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılır, teklif istekli veya imza yetkilisi tarafından imzalanır. Alınan teklifler, istekliler ile satınalma ve ihale komisyonunun huzurunda açılır. İsteklinin adı ve teklif rakamları tutanakla tespit edilir. Satınalma ve ihale komisyonunca isteklilerden revize    teklifler istenir. Revize teklifler üzerinden istekli ile pazarlık yapılarak nihai teklifler alınır.

b) Belli    isteklilerden teklif alma usulü: Bu usülde alımın özelliğine göre veya ileri teknoloji gerektiren, alanında uzmanlaşmış ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen belli isteklilerden teklif alınır.

c) Pazarlık usulü: Bu usülde alım konusunda aranan koşulları taşıyan en az üç istekliden yazılı teklif alınır. İsteklilerle alım şartları ve bedel üzerinde pazarlık yapılır. Pazarlıklar sonunda en uygun teklifi veren istekli    belirlenir. Aşağıda belirtilen alımlar pazarlık usulü ile yapılabilir:

1) Bakım, onarım işleri,

2) Personel taşıma, güvenlik, temizlik, yemek, reklam ve promosyon mal ve    hizmet alımları,

3) Etüt, mimarlık, mühendislik konularında proje yapılmasına ilişkin alımlar,

4) Çevirmenlik, editörlük, danışmanlık, bilişim hizmetlerine ilişkin alımlar.

ç) Doğrudan temin usulü: Bu usülde satınalma ve ihale komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince talebin onaylanmasıyla birlikte, satınalma talep formuna istinaden alım satınalma ve ihale sorumlusu tarafından gerçekleştirilir. Satınalma ve ihale sorumlusu veya görevlendireceği kişilerce en az üç istekliden elektronik postayla, faksla veya yazılı olarak teklif alınır. Pazarlıklar sonunda en uygun teklifi veren istekliden alım gerçekleştirilir. Aşağıda belirtilen alımlar doğrudan temin usulü ile yapılabilir:

1) Yayın, perakende yiyecek, içecek, çiçek ve toplu alımlar dışında acil ihtiyaç duyulan kâğıt-kırtasiye, temizlik malzemeleri, yazıcı ve fotokopi makineleri için toner/kartuş ve benzeri sarf malzemesi,

2) Bakım, onarım, eğitim, müfredat geliştirme, yazılım, araştırma, etüt, proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, reklam, fotoğraf, film, kontrollük, tercümanlık, sigorta, vasıta, menkul ve gayrimenkul kiralanması gibi özel nitelikli mal ve hizmet alımları,

3) Ani veya olağanüstü durumlar nedeniyle acil yapılması gereken alımlar,

4) Bir mal veya    hizmet alımı ile onarım işinin kısa bir sürede yerine getirilmesinin zorunlu olduğu alımlar veya fiyatın sabit olduğu ya da yetkili firma (distribütör) eliyle satılan mal ve hizmet alımları,

5) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin patent ve benzeri özel bir hakka sahip olduğu mal ve hizmet alımları,

6) Mevcut    malzeme, demirbaş, teknoloji veya hizmetlerle uyum, süreklilik ve standardizasyonun sağlanması için, ilk alım yapılan kişi veya kurumdan yapılması gereken alımlar,

7) Konaklama ve    seyahatlere ilişkin alımlar.

d) Açık eksiltme usulü: Bu usülde, ihaleye katılan isteklilerden komisyon huzurunda birinci    tekliflerinden sonra revize ikinci teklifleri istenir. Daha sonra satınalma ve ihale komisyonu huzurunda açık eksiltme yapılarak nihai teklifler istenir, isteklilerin adı ve teklif rakamları tutanakla tespit edilir. İdarece en uygun teklifi veren istekli belirlenir.

e) Yarışma usulü: Bu usülde; her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlarla ilgili işler, oluşturulan yarışma jürisince değerlendirilmek suretiyle yaptırılabilir.

Satınalma süreci ve    uygulama şekli

MADDE 13 (1) Mütevelli Heyeti kararıyla belirlenen ihale usullerine ilişkin parasal limitlere uygun olarak ve harcama    yetkilisinin belirleyeceği ihale usulü ile satınalma işlemleri yapılır.

(2) Doğrudan temin usulü hariç ihaleler, satınalma ve ihale komisyonu marifetiyle yapılır. Bu tür satınalma ve ihalelerde ihale süreci aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) İlgili birim yöneticisi tarafından, ihtiyaç duyulan mal, hizmet veya alımla ilgili talep yazısı hazırlanarak teknik şartname ve gerekçeyle birlikte İdari Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilir.

b) Satınalma ve ihale sorumlusu;

1) Talebin    niteliğine göre ilgili birimlerden değerlendirme yazısı alır,

2) Yaklaşık maliyeti hazırlar,

3) Strateji    Geliştirme Daire Başkanlığından bütçe onayı alır,

4) Talebin ön onay formunu hazırlar, harcama yetkilisinin onayına sunar,

5) Harcama    yetkilisi, ön onay formunda ihalenin hangi usulde yapılacağını, ihale ilanı yapılıp yapılmayacağını, yapılacaksa nasıl yapılacağını, istekliyle sözleşme yapılıp yapılmayacağını

belirler.

c) Talep onayı alındığında; satınalma ve ihale sorumlusu tarafından idari şartname, yapılacaksa sözleşme taslağı hazırlanır. İlan yapılacaksa, ilan metni hazırlanır, ilan Üniversitenin resmi internet sitesinde ve/veya    belirtilen başka yerlerde yayınlanır.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen satınalma ve ihale usullerine göre teklifler alınır.

d) Satınalma ve ihale komisyonu teklifleri değerlendirerek komisyon kararını alır ve ihale yetkilisinin onayına sunar.

e) İstekli ile sözleşme yapılacaksa ihale yetkilisinin ihaleyi onayından sonra sözleşme imzalanır.

f) Mal ve    hizmet alımlarında satınalma ve ihale sorumlusu, yapım, bakım ve onarım işlerinde ise birim görevlileri, üzerine ihale yapılan yükleniciye siparişi verir veya yer teslimini yapar.

g) Siparişi verilen alımın kontrolü, kabul aşamasına gelmişse geçici ve kesin kabulü yapılır.

ğ) Yüklenici hakediş raporunu hazırlayıp idareye sunar. Kontrol teşkilatı hakediş raporunu inceler, hata yoksa harcama yetkilisinin    onayına sunar.

h) Harcama    yetkilisi uygun görürse hakediş raporunu onaylar.

ı) Yüklenici, onaylanan hakediş raporu tutarınca fatura düzenler, ödeme talimatı alınarak yükleniciye ödeme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şartnameler,    İhalenin    Kesinleşmesi,

Sözleşme İmzalanması,    Teminatlar ve Nefaset Kesintisi

Şartnameler

MADDE 14 (1) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnameler idarece hazırlanır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle teknik şartnamenin idarece hazırlanmasının mümkün olmadığı hallerde, harcama yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartname hazırlama hizmeti alınabilir. Teklif alınacak isteklilere teknik şartname ile birlikte idari şartname ve sözleşme yapılacaksa sözleşme taslağı da gönderilir.

İhalenin    kesinleşmesi

MADDE 15 (1) İhalenin kesinleşmesi aşağıdaki şekilde olur:

a) Satınalma ve ihale komisyonu kararları harcama yetkilisinin onayı ile kesinleşir.

b) Satınalma ve ihale süreçlerinin hizmetin gereği ve alımın en ekonomik olmasını sağlayacak şekilde tamamlanması gerekir.

c) Harcama    yetkilisi, satınalma ve ihale komisyonu kararlarını onaylayıp onaylamamakta serbesttir. Harcama yetkilisi    ihaleyi onaylamadığı takdirde ihale iptal olur. Ancak harcama yetkilisi ihaleyi iptal    etmeyip gerekçesini belirterek yeniden karar alınmak üzere satınalma ve ihale komisyonuna iade de edebilir. Satınalma ve ihale komisyonu yeniden değerlendirme yaparak kararını ihale yetkilisinin onayına sunar.

ç) Satınalma ve ihale komisyonu kararı; ihaleye katılan bütün isteklilere iki gün içinde elden imza karşılığı, iadeli taahhütlü posta, faks veya e-mail yoluyla bildirilir.

Sözleşme    imzalanması

MADDE 16 (1) Sözleşme imzalanması aşağıdaki şekilde olur:

a) İdare, gerekli gördüğü satınalma ve ihalelerde üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme yapabilir. Satınalma ve ihalenin talep ön onayı aşamasında harcama yetkilisi istekli ile sözleşme yapılıp yapılmayacağını belirler. Sözleşme yapılacak satınalma ve ihalelerde, bildirimi izleyen tarihten    itibaren en geç on gün içinde, istenen    belgeleri ve kesin teminatı vermek suretiyle üzerine ihale yapılan istekliye sözleşmeyi imzalaması hususu elden imza karşılığı, iadeli taahhütlü posta, faks veya e-mail yoluyla bildirilir.

b) Gerekli    belgeleri hazırlayan istekli ile sözleşme imzalanır. İdare adına sözleşmeyi imza sirkülerine uygun şekilde Üniversiteyi temsil ve ilzama yetkili olanlar    imzalar. İsteklinin süresinde sözleşmeyi imzalamaması halinde, protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminatı irat kaydedilir. Bu durumda, Üniversite açısından en avantajlı ikinci istekli ile yeniden pazarlık yapılarak nihai teklif alınır ve bu durum tutanakla tespit edilerek yeni bir    satınalma ve ihale    komisyonu kararı alınır ve harcama yetkilisince onaylanması halinde, istekliyle belirlenen usulde sözleşme imzalanır. İkinci istekli de sözleşmeyi imzalamaz ise ihale iptal edilerek teminatı irat kaydedilir.

c) Üzerine ihale yapılmayan isteklilerin varsa geçici teminatları, üzerine ihale yapılan istekli ile sözleşme imzalandıktan sonra tutanakla iade edilir.

ç) Sözleşme imzalandıktan sonra, taahhüdünü yerine getirmeyen veya getiremeyen yüklenicinin teminatı irat kaydedilir.

Geçici    teminat, kesin teminat ve nefaset kesintisi

MADDE 17 (1) Geçici ve kesin teminata ilişkin esaslar şunlardır:

a) Geçici teminat: İhaleye gireceklerden, teklif edeceği bedelin %3 ile %10’u arasında harcama yetkilisince belirlenecek oranda geçici teminat alınır. Bu oran idari şartnamede belirtilir. İşin niteliğine göre geçici teminat istenmeyebilir.

b) Kesin    teminat: Sözleşmenin imzalanmasından önce, üzerine ihale yapılan istekliden idari şartnamede belirtilen oranda kesin teminat alınır. İşin niteliğine göre kesin teminat istenmeyebilir.

c) Nefaset    kesintisi: Sözleşmeli ve hakedişli işlerde işin, sözleşmesi ve eklerinde öngörülen garanti süresi şartlarına ve standartlara uymamasına karşılık olarak, idari şartnamede belirtilen oranda nefaset kesintisi yapılabilir. Garanti süresi sonunda alıma ait hata ve eksikliklerin giderilmesi karşılığında yükleniciye iade edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontrol Teşkilatı, Muayene ve Kabul Komisyonu, Teslim-Tesellüm,

Hakediş ve Ödemelerin    Yapılması

Kontrol teşkilatı

MADDE 18 (1)    Kontrol teşkilatı, Başkan tarafından belirlenecek yeteri kadar üye veya üyelerden oluşur. İhale konusu işin kontrolü, kontrol teşkilatı tarafından yapılır. Kontrol teşkilatı, sonuca ilişkin raporunu düzenleyerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına verir.

Muayene ve kabul komisyonu

MADDE 19 (1)    Muayene ve kabul komisyonu, Başkan tarafından belirlenecek yeteri kadar üye veya üyelerden oluşur. Kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonu üyesi olamaz. İhale konusu alımın geçici ve kesin kabulü, muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır ve sonuca ilişkin rapor düzenlenerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına verilir.

Teslim-tesellüm

MADDE 20 (1) Satın alınan mal ve hizmetlerin teslim-tesellümü aşağıdaki usule göre yapılır:

a) Depoya gelen    malzemeler depo sorumlusu, doğrudan kullanım yerine gelen malzemeler ise ilgili birim sorumlusu    tarafından tutanakla    teslim alınır.

b) Kontrol teşkilatı veya muayene ve kabul komisyonu tarafından uygun görülmeyen alımların teslim-tesellümü yapılmaz.

Hakediş

MADDE 21 (1) Yüklenici, ihale konusu alımla ilgili hakediş raporunu düzenler. Kontrol teşkilatı, hakediş raporunu inceler, uygun görürse raporu imzalar, hata varsa düzeltilmek üzere yükleniciye iade eder. Uygun görülen hakediş raporu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından harcama yetkilisinin onayına sunulur.

Ödemelerin    yapılması

MADDE 22 (1)    Hakediş onaylandıktan sonra yüklenici tarafından hakediş tutarı kadar fatura düzenlenerek idareye teslim edilir. Fatura içeriği, depo sorumlusu, ilgili birim sorumlusu veya satınalma ve ihale sorumlusu tarafından incelenerek imzalanır ve tüm evraklar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilir.

(2) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, üst yazı ile varsa satınalma ve ihale komisyonu kararı, hakediş raporu, kontrol teşkilatı raporu, muayene ve kabul komisyonu raporu, teklif    mukayese formu, firma teklifi ve depo giriş formunu ekleyerek faturayı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verir.

(3) Strateji    Geliştirme Daire Başkanlığı ödeme onayını harcama yetkilisine sunar. Onay verilmesini müteakip yükleniciye Üniversitenin ödeme planı dahilinde ödeme yapılır.

(4) Ödeme yapılmadan önce, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca satınalma ve ihale konusuyla ilgili olarak yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumuna, vergi ve işçilik borcu olmadığına dair yazı istenebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve    Son Hükümler

Şartname,    sözleşme ve    standart formlar

MADDE 23 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihtiyaç duyulan tip idari şartnameler, tip sözleşmeler, genel şartnameler ve standart formlar;  Mütevelli Heyet kararı ile uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA    DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 11/6/2009    tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) Araç tescil belgesinde cenaze aracı, ambulans veya naklen yayın aracı olarak tescil edilmiş olan araçlarla tescil amacına uygun olarak yapılan taşımalar.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (jj) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Birim taşıt: Yarı römorkuyla veya römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil belgesinde “römork takabilir” ifadesi varsa römorkuyla birlikte veya tek başına kamyonu veya tek başına kamyoneti,

jj) Şehiriçi: Bir şehrin belediye sınırları içinde kalan alanı,”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin    birinci fıkrası, dördüncü fıkrasının (ç) bendi ve onüçüncü    fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (ç) bendinden sonraki “verilir” ibaresinden  sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) A türü yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) A1 Yetki    Belgesi: Yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara,

b) A2 Yetki    Belgesi: Uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara,

verilir.”

“ç) D4 yetki belgesi: Taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100    kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,”

“(13) R türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) R1 yetki    belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

b) R2 yetki    belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

verilir.”

“Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenmez.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) A1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda; yolculuğun başlangıç (kalkış noktası) veya bitiş (varış noktası) yerinin yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin    bulunduğu il olması şarttır.”

“(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (ğ) ve (h) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için Kanunun 26 ncımaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin    birinci cümlesinde    belirtilen; (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için Kanunun 26 ncımaddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde    belirtilen idari para cezaları uygulanır. Ancak    Emniyet Genel Müdürlüğünün elektronik kayıtlarında geçerli bir Araç Tesciline İlişkin Geçici Belgesi olan taşıtlar için; taşıma yapmamaları kaydıyla trafiğe çıkmaları halinde Kanunun 26 ncımaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde    belirtilen idari para cezası uygulanmaz.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin    birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler hariç vergi sistemine kayıtlı olmaları,”

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası, üçüncü fıkrası, beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri, sekizinci fıkrası, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“(1) A türü yetki belgeleri için;

a) A1 yetki    belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal    otomobil ile 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

b) A2 yetki    belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet özmal    otomobil ile 40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

c) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, taşımacılık faaliyetlerinin yürütüleceği merkez adresinin veya varsa şubesinin bulunduğu imarlı yapı/bina/tesis’in bu işe elverişli, sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az 4 yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti ve en az 30 m²’lik kapalı alanı bulunan bağımsız bir taşınmaz olması ve yetki belgesi için başvuranların söz konusu taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

ç) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, merkezi adresi ve/veya varsa şubelerinin yer aldığı imarlı yapı/bina/tesis’in bulunduğu ilçe/belde sınırları içerisinde sahip olduğu taşıt sayısının asgari yarısı kadar taşıtın park edebileceği park alanına veya bu yerin kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

d) A1 veya A2    yetki belgesi için başvuranların, (c) bendinde belirtilen taşınmazda yürütecekleri taşımacılık faaliyetinin arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından sakıncası olmadığına dair büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa sunmaları şarttır. Ancak bir kamu kurum/kuruluşuyla yapılan geçerli bir taşıma hizmet alımı sözleşmesine sahip olanlardan A1 yetki belgesi başvurusu sırasında sözleşme süresi sonuna kadar bu şart aranmaz. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde sözkonusuşartın gereği olan ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya  ilgili il trafik komisyonu kararının Bakanlığa sunulmaması halinde bu kapsamda düzenlenen yetki belgeleri iptal edilir.

e) Bu fıkranın (c) ve (ç) bentlerine uygunluğun sağlandığına dair Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğünce düzenlenmiş denetim tutanağının bulunması şarttır.”

“(3) C Türü yetki belgeleri için;

a) C1 yetki    belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal    birim taşıta sahip olmaları şarttır.

b) C2 yetki belgesi için başvuranların,  ticari    olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 11 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal    kamyon cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 440 tondan az olmaması ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

c) C3 yetki belgesi için başvuranların,  ticari    olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal    birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal    kamyon cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 75 tondan az olmaması ve 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.”

“a) F1 yetki belgesi için başvuranların, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2.000 Türk Lirası, il ise 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F1    yetki belgesi sahipleri sadece D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle    acentelik sözleşmesi yapabilir.

b) F2 yetki    belgesi için başvuranların, 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.  F2 yetki    belgesi sahipleri sadece B1, B2, D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle    acentelik sözleşmesi yapabilir.”

“a) G1 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. G1 yetki belgesi sahipleri sadece L1, N1, N2, K1    yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

b) G2 yetki belgesi    için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. G2 yetki belgesi sahipleri sadece C2, L2  yetki belgesi    sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

c) G3 yetki    belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. G3 yetki belgesi sahipleri sadece M2, P1, P2    yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

ç) G4 yetki belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. G4 yetki belgesi sahipleri sadece M3 yetki    belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.”

“(8) K türü yetki belgeleri için;

a) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal    birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal    kamyon ve özmal    kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 35 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece    kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal    birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi    alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü    ağırlığı3.500 kilogram’dan    fazla olan ve eşya    taşımak    için    imal edilmiştaşıt/taşıtlarıkaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1    yetki belgesi için    bu Yönetmelikte    gerçek    kişiler    için    öngörülen    asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret    üzerinden    % 75 fark öderler.

b) K1 yetki    belgesi için başvuran kooperatifler dahil    tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal    birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal    kamyon ve özmal    kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 110 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi    ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden 1 adet özmal    birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin onbeşinci    fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi    alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü    ağırlığı3.500 kilogram’dan    fazla olan ve eşya    taşımak    için    imal edilmiştaşıt/taşıtlarıkaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1    yetki belgesi için    bu Yönetmelikte    tüzel    kişiler    için    öngörülen    asgari kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci    fıkrasının    (b) bendinde yer alan şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret    üzerinden    % 75 fark öderler.

c) K2 yetki    belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal    birim taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran kişilerin yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi    geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler.

ç) K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal    birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal    kamyon ve özmal    kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 45 tondan az olmaması ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

(9) L türü yetki belgeleri için;

a) L1 yetki    belgesi için başvuranların;

1) Ticari    olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 4 adet özmal    birim taşıta sahip olmaları,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal    kamyon ve özmal    kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 145 tondan az olmaması,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 1.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif,    etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

şarttır.

b) L2 yetki    belgesi için başvuranların;

1) Ticari    olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 6 adet özmal    birim taşıta sahip olmaları,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal    kamyon ve özmal    kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 2.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif,    etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

şarttır.”

“d) D4 yetki belgesi düzenlenebilmesi için;

1) İliçi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve    taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik Komisyonu kararının Bakanlığa sunulması şarttır.

2) Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerin trafik komisyonlarından (bu illerden birinin veya her ikisinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il veya iller olması halinde ise ilgili Büyükşehir Belediyesi/Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi/Merkezleri (UKOME)’nden) alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi    ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili İl Trafik Komisyonu (veya UKOME) kararlarının Bakanlığa sunulması şarttır.

3) UKOME ve İl Trafik Komisyonu kararlarında düzenlenecek D4 yetki belgesi için  kullandırılacak taşıma hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasiteleri belirtilir.”

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve  ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 12 nci ve 13 üncü maddelerde yer alan ve sahip olunması zorunlu/şart olan hususlara ilişkin diğer belgeler.”

“(2) Yetki belgesi almak için müracaat eden kamu kurum ve kuruluşlarından sadece birinci fıkranın (a), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler    istenir.”

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yetki belgesi yenilemeleri esnasında; yenilenecek yetki belgesi için daha önceden bu Yönetmeliğin 20 nci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri kapsamında verilmiş süreler var ise bu sürelerin kalan kısımları yenilenen yetki belgesi için de geçerli olur ve yenileme işlemi buna göre gerçekleştirilir.”

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 18 inci maddede belirtilen sürelerin aşılmaması ve 78 inci maddeye göre iptal durumuna gelmemiş olması,”

MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gerçek kişinin ölümü halinde    yetki belgesinin veraset yoluyla intikali

MADDE 20 (1) Gerçek kişinin ölüm tarihinin yetki belgesi geçerlilik süresinin bitim tarihinden önce veya 18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yetki belgesi yenileme süresi içinde gerçekleşmiş olması kaydıyla;

a) Ölen yetki belgesi sahibi gerçek kişinin kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu 1 yıl içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

b) 1 yıllık süre içinde bildirimde bulunan kanuni mirasçılar, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek isterlerse, gerçek kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere 2 yıl içinde durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirmek zorundadırlar.

c) Yetki    belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihi 1 yıllık bildirim süresinin bitim tarihinden önce ise; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihi yenilenme süresi bakımından gerçek kişinin ölüm tarihinden itibaren 1 yıl olarak kabul edilir.

ç) Gerçek kişinin ölüm tarihinden itibaren 1 yıl içinde yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine bakılmaksızın yenileme işlemi geçerli yenileme ücreti alınarak gerçekleştirilir.

d) 1 yıllık bildirim süresinin bitim tarihi, 18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerden önce bitiyor ise bu sürelerin kalan kısımları 18 inci madde hükümleri çerçevesinde kullandırılır.

(2) Birinci fıkraya göre faaliyette bulunan kanuni mirasçılar faaliyetleri süresince bu Yönetmeliğin öngördüğü yükümlülük ve sorumlulukları üstlenmiş sayılırlar.

(3) Birinci fıkrada verilen yetki belgesi yenileme hakkı bu durumdaki kişilere yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra faaliyette bulunma hakkı vermez.”

MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin    ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişi adına düzenlenebilir. Eğer gerçek kişi yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki    belgesi sahibi tüzel kişi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi tüzel kişi, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlar.”

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “60 gün” ibaresi “90 gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı  alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı  bendin    sonuna aşağıdaki (13) ve (14) numaralı alt bentler eklenmiş ve dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5)  B2 yetki    belgesi eki taşıt belgelerine en az 10 koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir.”

“13) D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine resmi taşıt veya resmi ticari taşıtlar kaydedilmez.

14) A1 yetki    belgesi sahiplerinin bir kamu kurumu/kuruluşu ile yapılmış asgari bir yıllık hizmet sözleşmesi kapsamında kullanılması gereken taşıt ihtiyacının 20 adetten fazla olması halinde; 20 adetin üzerindeki taşıtlar için ikinci alt bentteki sınırlama dikkate alınmaksızın sözleşmede belirtilen sayıyla ve sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere, taşıt belgelerine taşıt kaydedilebilir.”

“ç) Asgari kapasitenin hesaplanmasında tonaj değerleri belirlenirken sadece motorlu taşıtlar dikkate alınır.  Çekici cinsi taşıtlardan katar ağırlığı 40 tondan fazla olanların katar ağırlıkları 40 ton, kamyon cinsi taşıtlardan azami yüklü ağırlığı 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıkları 32 ton kabul edilir.”

MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki  (c) ve    (ç) bentleri eklenmiştir.

“c) Birden fazla sahibi bulunan taşıtlar, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine özmal taşıt olarak kaydedilmez. Bu durumdaki taşıtlar bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yetki belgeleri eki taşıt belgelerine sözleşmeli taşıt olarak kaydedilebilir.

ç) Sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında; her özmal taşıta karşılık aynı cinsten taşıt/taşıtlar dikkate alınır.”

MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Taşıtlara    unvan veya kısa unvan    yazdırma    zorunluluğu

MADDE 28 (1) A, B1,    B2, C2, C3, D1, D2, L, M, N ve P türü yetki belgesi sahipleri, unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

(2) Unvan    ve/veya kısa unvanlarda    kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.

(3) Yetki    belgesi sahipleri bir yetki belgesi için birden fazla kısa unvan kullanamazlar.”

MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak    üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle    yolcular ile sürücüler ve bunların yardımcılarının ölümü, yaralanması ya da eşyasının zarara uğramasından dolayı sorumludurlar.”

MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin    birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri; yolcular ile sürücüler ve bunların yardımcılarına gelebilecek bedeni zararlar için bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrasından doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadırlar.”

MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 48 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yolcu taşımalarında;  Kanunun    18 inci maddesinde tanımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması zorunlu olan sigortalardır.”

MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yetki belgesi sahiplerinin, birinci fıkraya 1 takvim yılı içerisinde 2 kez aykırı hareket ettiklerinin tespiti halinde, ilgili taşıma hattındaki faaliyeti 1 yıl süreyle durdurulur.”

MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin    birinci ve ikinci fıkralarının (ğ) bentleri  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) 1500 adetten fazla özmal    koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave olarak her 100 adet    özmal koltuk için ilave 1 adet,”

“ğ) 1500 adetten fazla özmal    koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave olarak her 100 adet    özmal koltuk için ilave 1 adet,”

MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamaz ve     % 30’dan fazla indirim uygulayamazlar. Ancak, tarifeli yolcu taşımacıları önceden Bakanlıktan izin almak suretiyle yılda bir kez ve 4 ayı geçmemek üzere, sefere çıkardığı taşıtın toplam koltuk sayısının % 10’unu aşmayacak sayıdaki koltuk için % 30 indirim sınırlamasına tabi olmaksızın özel indirim uygulayabilirler.”

MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 18 inci maddenin dördüncü ve 20 nci maddenin üçüncü fıkralarına,”

MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 77 (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık talimatlarına göre verilen süre içinde Bakanlığa verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen yetki belgesi sahiplerinden aynı mahiyetteki bilgi ve belgeler ikinci kez    istenilir. Buna rağmen istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi halinde, yetki belgesi sahiplerinin    yetki belgesi kapsamında izin verilen faaliyetleri geçici olarak durdurulur.

(2) Birinci fıkraya göre haklarında geçici durdurma işlemi tesis edilen yetki belgesi sahiplerinin,    kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri işlem tarihinden sonra Bakanlığa vermeleri halinde; durdurma işleminin fiilen gerçekleştiği tarihi takip eden dördüncü günden itibaren faaliyetlerine izin verilir.

(3) 30 uncu    maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ederek 1    takvim yılı içinde 3 kez uyarma alan yetki belgesi sahibinin,    yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün süreyle geçici olarak durdurulur.

(4) 35 inci    maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olarak, hizmet akdi olmadan personel istihdamının 1 takvim yılı içinde 3 kez tespit edilmesi halinde yetki belgesi    sahibinin, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün süreyle geçici olarak durdurulur.

(5) Yetki    belgesi sahipleri 43 üncü maddenin ondördüncü    fıkrası çerçevesinde mesleki saygınlığını kaybetmiş kişilerle ilgili gerekli iş ve işlemleri süresi içinde yerine getirmezler ise durumun tespitinden    itibaren yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri; durumlarını 12 nci maddenin birinci    fıkrasının (c) bendi hükümlerine uygun hale getirinceye kadar geçici olarak durdurulur.

(6) 43 üncü maddenin;

a) Onsekizinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden yetki belgesi sahipleri aynı aykırılığı 1 takvim yılı içinde 3 kez yaparlarsa,

b) Yirminci fıkrasına aykırı hareket ederek uyarma alan yetki belgesi sahipleri    aynı aykırılığı 1 takvim yılı içinde 3 kez yaparlarsa,

yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün süre ile geçici olarak durdurulur.

(7) 59 uncu    maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket ederek    uyarma alan yetki belgesi sahipleri aynı aykırılığı 1 takvim yılı içinde 2 kez yaparlarsa, hem taşımacı hem de acentesinin faaliyetleri 10 gün süre ile geçici olarak durdurulur.

(8)    Faaliyetleri geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtlar bu süre boyunca başka bir yetki belgesine kaydettirilerek çalıştırılamaz.

(9) Geçici durdurma işlemleri, geçici durdurma işleminin ilgili yetki belgesi sahibine bildirim    tarihini takip eden 30 uncu günde yürürlüğe girer.

(10) T türü yetki belgesi sahipleri hakkında bu madde çerçevesinde geçici durdurma işlemi tesis edilmesinin gerektiği hallerde, söz konusu yetki belgesi sahipleri hakkında geçici durdurma işlemi; 10 günlük geçici durdurma süresi boyunca 64 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında herhangi bir ücret alınmaksızın faaliyetlerini sürdürmeleri şeklinde uygulanır. Terminal işletmecileri tarafından 64 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ücret alındığının tespit edilmesi halinde, terminal işletmecilerine ücret aldıkları her taşıt için beş yüz Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.”

MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) 20 nci maddenin    birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlerin yetki belgeleri iptal edilir.

(4) 22 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen süreler içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanamaması halinde yetki belgesi iptal edilir.

(5) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket edenlerin yetki belgeleri iptal edilir.”

“(8) 77 nci maddenin altıncı fıkrasının (b) bendi çerçevesinde faaliyetleri bir takvim yılı içerisinde 10 gün süreyle 1 kez geçici olarak durdurulmuş olan yetki belgesi sahiplerinin aynı takvim yılı içerisinde 2 nci kez    faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının gerekmesi halinde; 2 nci    kez geçici faaliyet    durdurma işlemi tesis    edilmeden yetki belgeleri doğrudan iptal edilir. Bu şekilde yetki belgesi iptal edilenlere bir yıl geçmedikçe yeni yetki belgesi verilmez.

(9) Yetki    belgesi sahibinin faaliyeti esnasında, yetki belgesi alma şartlarından herhangi birini kaybetmesi ve bu konuda, bu Yönetmelikte bir süre öngörülmemiş olması halinde, kaybedilen şartın veya şartların giderilmesi veya tamamlanması için Bakanlıkça 90 gün beklenir. Bu 90 günlük süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde yetki belgesi iptal    edilir.”

MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki  fıkralar eklenmiştir.

“(10) Kargo taşımalarında tarifeli faaliyet zorunluluğu 31/12/2014 tarihine    kadar aranmaz.”

“(13) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce; tarifeli taşımacılık faaliyetinde bulunmak üzere A1 yetki belgesi almış olanlar yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar tarifeli taşımacılık faaliyetlerine mevcut hat, güzergah    ve taşıt sayılarını aşmamak kaydıyla devam edebilirler. Bu durumda olanların, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminde ise; durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmiş olmaları kaydıyla yetki belgeleri tarifesiz taşımacılık yapmak üzere yenilenir.

(14) D4 yetki    belgesi sahiplerinden bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine uyma zorunluluğu 31/12/2015 tarihine    kadar aranmaz.”

MADDE 26   Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/6/2009

27255

Yönetmelikte      Değişiklik      Yapan Yönetmeliklerin      Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1

21/8/2009

27326

2

25/12/2009

27443

3

31/12/2010

27802

4

10/8/2011

28027

5

31/12/2011

28159