Archive for 24 Ekim 2012

Haberleşme Seyrüsefer Gözetim Sistemleri Mania Kriterleri Hakkında Yönetmelik

24 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28451

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HABERLEŞME, SEYRÜSEFER, GÖZETİM SİSTEMLERİ MÂNİA

KRİTERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yer temelli sivil CNS sistemlerinin mânia kriterlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türk hava sahasında hizmet veren tüm sivil CNS    sistemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik;

a) 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 41 inci, 47 nci ve 48 inci    maddeleri ve 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu ve 22 nci maddelerine    dayanılarak,

b) 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Şikago’da 7 Aralık 1944 Tarihinde Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin    Onanması Hakkında Kanun ile    kabul edilen ICAO Şikago Sözleşmesinin 10 uncu ekinin 1 inci Cildine, EUROCAE ED-52 Dokümanına ve ICAO EUR Doc 015    gerekliliklerine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) CNS    sistemleri: Haberleşme, seyrüsefer, gözetim sistemlerini,

c) CVOR:    Geleneksel VHF frekansında çalışan çok yönlü radyo seyrüsefer istikamet    cihazını,

ç) DME: Mesafe ölçüm cihazını,

d) DVOR: Doppler VHF frekansında çalışan çok yönlü radyo seyrüsefer istikamet    cihazını,

e) EUROCAE:    Avrupa Sivil Havacılık Donanımı Teşkilatını,

f) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

ğ) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

h) ILS: Aletli    iniş sistemini,

ı) ILS hassas sahası: ILS çevresinde kritik sahanın ötesinde de devam eden ancak, kara veya hava araçları ile yayaların hareketlerine kontrollü olarak izin verilen, sınırları belirlenmiş ve koruma altına alınmış sahaları,

i) ILS kritik    sahası: ILS çevresinde, Localizer ve Glide Path antenlerinden yayınlanan sinyallerin    engellenerek veya yansıtılarak bozulmaması için bu antenlerin önünde kalan, kara veya hava araçları ile yayaların girmesine kesinlikle    müsaade edilmeyen, sınırları belirlenmiş ve koruma altına alınmış sahaları,

j) Mânia: Uçakların yerdeki    hareketleri için ayrılmış yüzey üzerinde veya uçuş halindeki uçakların korunması amacıyla, belirlenmiş bir yüzeyin üzerinde uzanan alan boyunca yerleştirilmiş tüm sabit ve gezici nesneler veya bölümleri,

k) NDB: Yönlendirilmemiş radyo yayınını,

l) VOR: VHF    frekansında çalışan çok yönlü radyo seyrüsefer istikamet    cihazını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

CNS Sistemleri    Yerleşim ve Mânia Kriterleri

CVOR cihazı yerleşim kriterleri

MADDE 5 (1) CVOR cihazı yer seçimi aşağıda belirtilen kriterler    dikkate alınarak yapılır. Cihazın kurulumu için ihtiyaç duyulan bölgede en uygun koordinat tespit edilerek yapılan uçuş kontrol testleri ile CVOR cihazının uluslararası standartlarda    hizmet verilmesi sağlanır.

a) Arazi eğimi:

1) Cihaz anteni    merkez olmak şartıyla 65 metre yarıçaplı alan içerisinde kot farkı sıfırdır.

2) Anten merkez    olmak şartıyla 65 metre ila 250 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim % 2,3 ve altındadır.

3) Anten merkez    olmak şartıyla 250 metre ila 400 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim % 4 ve altındadır.

4) Anten merkez    olmak şartıyla 400 metre ila 600 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim % 8 ve altındadır.

b) Tabii ve    suni engellere ilişkin kriterler:

1) Cihaz anteni    merkez olmak şartıyla 65 metre yarıçaplı alan içerisinde kot farkı sıfırdır. Bu sahada tabii ya da suni hiçbir engele müsaade edilmez.

2) Anten merkez    olmak şartıyla 65 metre ila 250 metre yarıçaplı alan içerisinde;

– Yüksekliği 7 metreyi aşmayan tek ağaçlara izin verilebilir,

– Yüksekliği 1,2 metreyi aşmayan tel çitlere izin verilebilir,

– Hiçbir metal objeye izin verilmez.

3) Anten merkez    olmak şartıyla 250 metre ila 400 metre yarıçaplı alan içerisinde;

– Yüksekliği 10 metreyi aşmayan ve radyale göre yaptığı açı 7 derecenin altında olan ağaç gruplarına,

– Yüksekliği 12 metreyi aşmayan tek ağaçlara,

– l0 kV’ıaşmayan, yarıçap hizasında yüksekliği 5 metreyi aşmayan enerji/telefon nakil hatlarına,

izin verilebilir.

4) Anten merkez    olmak şartıyla 400 metre ila 600 metre yarıçaplı alan içerisinde;

– Yüksekliği 6 metreyi aşmayan metalik binalara,

– Yüksekliği 12 metreyi aşmayan binalara,

– Yüksekliği 13 metreyi aşmayan yoğun ormana,

– Yüksekliği 9 metreyi aşmayan ve radyale göre yaptığı açı 10 derecenin altında olan enerji    nakil hatlarına,

izin verilebilir.

5) Anten merkez    olmak şartıyla 600 metre ila 3000 metre yarıçaplı alan içerisinde, yapılaşmaların CVOR anteni    merkez olmak üzere 1 derecenin altında olması şartı aranır.

DVOR cihazı yerleşim kriterleri

MADDE 6 (1) DVOR cihazı yer seçimi aşağıda belirtilen kriterler    dikkate alınarak yapılır. Cihazın kurulumu için ihtiyaç duyulan bölgede en uygun koordinat tespit edilerek, yapılan uçuş kontrol testleri ile DVOR cihazının uluslararası standartlarda    hizmete verilmesi sağlanır.

a) Arazi eğimi:

l) Cihaz anteni    merkez olmak şartıyla 100 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim % 2,3 ve altındadır.

2) Anten merkez    olmak şartıyla 100 metre ila 200 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim % 4 ve altındadır.

3) Anten merkez    olmak şartıyla 200 metre ila 300 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim % 8 ve altındadır.

b) Tabii ve    suni engellere ilişkin kriterler:

1) Cihaz anteni    merkez olmak şartıyla 100 metre yarıçaplı alan içerisinde;

– Yüksekliği 7 metreyi aşmayan tek ağaçlara izin verilebilir.

– Hiçbir metal objeye izin verilmez.

2) Anten merkez    olmak şartıyla 200 metre yarıçaplı alan içerisinde;

– Yüksekliği 10 metreyi aşmayan ve radyale göre yaptığı açı 7 derecenin altında olan ağaç gruplarına,

– Yüksekliği 12 metreyi aşmayan tek ağaçlara,

– l0 kV’ıaşmayan, yarıçap hizasında yüksekliği 5 metreyi aşmayan enerji/telefon nakil hatlarına,

izin verilebilir.

3) Anten merkez    olmak şartıyla 200 metre ila 300 metre yarıçaplı alan içerisinde;

– Yüksekliği 6 metreyi aşmayan metalik binalara,

– Yüksekliği 12 metreyi aşmayan binalara,

– Yüksekliği 9 metreyi aşmayan ve radyale göre yaptığı açı 10 derecenin altında olan enerji    nakil hatlarına,

izin verilebilir.

4) Anten merkez    olmak şartıyla 300 metre ila 3000 metre yarıçaplı alan içerisinde, yapılaşmaların DVOR anteni    merkez olmak üzere 1 derecenin altında olması şartı aranır.

DME mânia kriterleri

MADDE 7 (1) DME için herhangi özel bir kriter bulunmamakta ve diğer seyrüsefer yardımcı cihazları ile eşlenik çalışması durumunda eşlenik çalıştığı cihazlar için belirlenen    kriterler DME için de geçerlidir.

ILS mânia kriterleri

MADDE 8 (1) ILS’ye    ait Localizer ve Glide Path Cihazı için mâniaların kontrol altında tutulması gereken saha aşağıda belirtilmektedir. Bu sahadaki yapılaşma talepleri için, herhangi bir inşaat çalışması yapılmadan önce Genel Müdürlüğün görüşlerinin alınması gerekmektedir.

RADAR mânia kriterleri

MADDE 9 (1) Anten çevresinde olan yapılaşmanın anten yatay düzleminin 0,5    derecelik açısının altında olması gerekir.

(2) Radar mânia kriterleri için ayrıntılı şema ek-1’de yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar

Yayın performansı

MADDE 10 (1) Havaalanı CNS sistemleri    yayın performanslarının olumsuz etkilenmemesi açısından, havaalanı mânia planları sınırları dâhilinde yapılacak tüm yapıların dış yüzey kaplamalarında yansıtıcı özellikteki malzemeler kullanılamaz.

İnşaat sınırlamaları

MADDE 11 (1) CNS sistemlerinin çevresinde inşa edilecek yapıların 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 47 nci maddesi hükümlerine uygun olarak yapılması zorunludur.

(2) Genel Müdürlükçe konulan sınırlamalar, 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi gereğince kurulan ICAO    tarafından yayımlanan Havacılık Haberleşmesi konulu Ek-10    ile Havaalanları konulu Ek-14’ün ve bu eklere    ilişkin olarak yayımlanan dokümanların son şeklinde belirlenen    standartların altında olamaz.

(3) CNS sistemlerinin    çevresinde gerçekleştirilmesi planlanan yapılaşmaların ve rüzgar türbinlerinin, 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi gereğince kurulan ICAO    tarafından yayımlanan EUR Doc 015 hükümlerine uygun olarak yapılması zorunludur.

(4) ICAO tarafından yayımlanan EUR Doc 015 dokümanı doğrultusunda; VOR, DME ve NDB cihazlarına ait istasyon koordinatı merkez olmak üzere 3.000 metre yarıçaplı alandaki yapılaşma, 15.000 metre yarıçaplı alandaki rüzgar enerji santrali,    radar istasyonları ile ilgili olarak istasyon koordinatı merkez olmak üzere 15.000 metre yarıçaplı alandaki ve ILS için 8 inci maddede belirtilen alandaki yapılaşma talepleri için Genel Müdürlüğün görüşü alınır.

CNS sistemlerinin kritik ve hassas sahalarının korunması

MADDE 12 (1) CNS sistemlerinin kritik ve hassas sahalarının korunmasından ve cihazın bulunduğu alanın bu Yönetmelikte belirtilen mânia kriterlerine uygun hale getirilmesiden    cihazın bağlı bulunduğu havaalanı yönetimi sorumludur.

(2) CNS    sistemlerinin kritik ve hassas sahalarının korunması “Girilmez” tabelaları, görsel işaretçiler, sahanın plastik zincirlerle çevrelenmesi ve benzeri yöntemler ile sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 13 (1) Bu Yönetmelikte    belirtilen kurallara uymayan işletmelere ve    ilgili personele 2920 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta yer    alan idari yaptırımlar uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile uluslararası dokümanlarda belirtilen hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

İşkolu Tespit Kararı

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik    Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :  2012/59

İşyeri                      :  Çankaya Temizlik Gıda Sağ. Hiz. Dağ. İnş. San. ve

Tic. Ltd.    Şti.

Turgut    Reis Mah. Cengiz Topel Cad. No: 70/6-B

Esenler/İSTANBUL    (büro)

Tespiti İsteyen       :  T.    Sağlık-İş Sendikası

İnceleme                 :  Çankaya Temizlik Gıda Sağ. Hiz. Dağ. İnş.    San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘de Bakanlığımızca yapılan incelemede;

Şirketin,    Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü Kayseri Karayolu SİVAS adresinde bulunan    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama    Hastanesi ile İnönü Bulvarı 29/2 Merkez/SİVAS adresinde bulunan Sivas    Devlet Hastanesinde hizmet alım sözleşmesi ile “Teknik Hizmetler    Bakım, Onarım, Destek Hizmeti” işi yaptığı ve yapılan işin hastanenin    bina ve tesislerinin bakım-onarım işleri olması nedeniyle İşkolları    Tüzüğü’nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda,

Erler Mah.    Türk Kızılayı Cad. Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Beytepe Asker    Hastanesinde “Temizlik Hizmet Alım” işi yaptığı ve yapılan işin    İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,

Turgut    Reis Mah. Cengiz Topel Cad. No: 70/6-B Esenler/İSTANBUL adresinde faaliyet    gösteren büro işyerinde yapılan işin ise İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra    numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

yer aldığı    tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu    tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun    4’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulama Araştırma Yönetmeliği

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPILI ÇEVRE VE TASARIM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Eryaman escort sitesi yeni yüzü ile şimdi eryaman escort linkinde yer almaktadırtlar. Her şey sizin için Eryaman escort sitesinde.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez    (YTM-MATPUM): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

e) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 (1) Merkezin    amaçları şunlardır:

a) Yapılı çevre ile ilgili tasarım ve planlama, ilgili konularında disiplinlerarası araştırma ve uygulama projeleri yapan, konuyla ilgili    ulusal ve uluslararası bilgi birikimi, standartlar ve patent gelişimine katkıda bulunan, Türkiye’nin ve uluslararası ortamın çevre ve yaşam kalitesiyle ilgili sorunlarına çözüm üretici bir Merkez olmak.

b)    Kentsel/mekansal sorunların çözümünün çok boyutlu bir bakışı zorunlu kılması sebebiyle kentsel mimari/tasarım, kentsel yönetim/finans, kentsel altyapı konuları temelinde disiplinlerarası ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

c) Ürün tasarımı, ürün kültürü konularında ulusal ve uluslararası disiplinlerarası araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak, patentli ürün geliştirmek.

ç) Yapılı çevrenin ve çevre kültürünün, tasarım alanındaki disipliner çalışmalarla üretilme tüketilme kültürlerini değerlendirmek, eleştirel bir çevre bilincine katkıda bulunmak.

d) Sürdürülebilir bir çevre ve çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlamak.

e) Enerji    verimliliği ve iklim duyarlılığı temelinde tasarım ve planlama araştırma projeleri yapmak.

f) Türk Kızılay Derneği ile yapılan protokol çerçevesinde afet, yoksulluk ve yoksunluk konularında tasarım ve planlama projeleri oluşturmak, AR-GE faaliyetlerinde bulunmak, eğitimler vermek.

g) Mimarlık ve yerleşim tarihi konularında araştırmalar yapmak, bu bilgilerin güncel araştırma süreçlerini desteklemesini sağlamak.

ğ) Yapılan araştırmaların eğitim ortamını geri beslemesini sağlayarak, eğitim ortamının zenginleşmesine katkıda bulunmak, disiplinlerarası eğitim olanaklarını geliştirmek.

h) İlgili konularda cazibe merkezi olmak, genç araştırmacılara çalışma olanağı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkez,    amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Faydalı model ve patentli ürün geliştirmek.

c) Ulusal ve    uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek.

ç) Konferans, kongre ve bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzenlenmek.

d) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.

e) Öğrencilerin ilgili konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insangücü yetiştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek.

g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin    yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezin    faaliyet alanıyla ilgili alanlarda uzman ODTÜ öğretim üyelerinden bir veya daha fazla kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi    temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin    idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim    Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından belirlenecek biri Müdür olmak üzere toplam dört üye, Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri arasından Mimarlık Fakültesi Dekanı tarafından belirlenecek toplam iki üye, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri arasından Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından belirlenecek toplam iki üye ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri arasından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı tarafından belirlenecek bir üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim    Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki    döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

ç) Müdürün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde ise daha sık toplanmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden oluşur:

a) Üniversitede Merkezin faaliyetleri konusunda    birikimi olan öğretim üyeleri ve emekli öğretim üyeleri.

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kamu ve sivil    toplum kuruluşlarının temsilcileri.

c) İstekleri halinde, diğer üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin temsilcileri.

ç) Yapılı çevre ve tasarım konusunda gerekli görülen ve alanında çok başarılı özel sektör kuruluşlarının temsilcileri.

d) Merkez ile    ilgilenen diğer araştırmacılar ve ilgili meslekleri icra edenler.

(2) Danışma Kurulunda en fazla on üye bulunur. Bu üyeler; Müdür tarafından bir yıllığına seçilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir.

Danışma    Kurulunun görevleri

MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Tamamlanmış ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

Merkez birimleri

MADDE 14 (1) Merkez, aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Yerleşim Planlaması ve Yerel Kalkınma Birimi.

b) Bilgi    Teknolojileri Birimi.

c) Tasarım Kültürü, Eğitim ve Tarih Birimi.

ç) Türk Kızılayı Araştırmaları Birimi.

d) Sürdürülebilir Ürün, Yapı ve Kentsel Sistemler Birimi.

e) Yapım Teknolojileri ve Yönetimi Birimi.

f) Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektör Politikaları Birimi.

(2) Araştırma, uygulama ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanlarında yeni birimler kurulabilir. Yönetim Kurulu üyeleri arasından birim başkanları seçilebilir. Her bir birim için farklı bir birim danışma kurulu oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1)    Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Değişikliği

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞIŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 29/7/1991 tarihli ve 20944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dönem sonu bütünleme sınavı sonunda dönem notu geçmez olan öğrenci, başarılı oluncaya kadar derslere devam etme koşulu ile genel sınav ve bütünleme sınavlarına katılabilir. Başarısız olduğu dönemi geçmeden bir üst sınıfa başlayamaz. Bütün derslerin sınavlarında başarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26 Dönem 4 ve 5’teki stajların bir ya da daha fazlasında başarılı olamayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına, o dönem için almak zorunda olduğu son stajının bitiminden en erken 14, en geç de 21 gün sonra sınava alınır. Bütünleme sınavı ya da sınavlarında, başarılı olamayan öğrenciler, staja devam etme koşulu ile staj sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girerler. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken 14, en geç 21 gün sonra kaldığı staj ya da stajların bütünleme sınavına alınır. Bütün stajların sınavlarında başarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 29 Bu dönemde öğrencilerin başarısı her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha    çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri ve epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, 13 üncü maddede belirtilen notlarla değerlendirilir.

Dönem 6’da aile hekimliği-intörnlük stajlarının dört veya beşinden başarısız olanlara başarısız olduğu stajları tekrarlama hakkı verilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olanlar öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarında yararlanamazlar.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 39 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 20/7/2010  tarihli ve 27647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 21/8/2007 tarihli ve 26620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 Bu Yönetmelik 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.