Archive for 23 Ekim 2012

İşkolu Tespit Kararı

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik    Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :  2012/59

İşyeri                      :  Çankaya Temizlik Gıda Sağ. Hiz. Dağ. İnş. San. ve

Tic. Ltd.    Şti.

Turgut    Reis Mah. Cengiz Topel Cad. No: 70/6-B

Esenler/İSTANBUL    (büro)

Tespiti İsteyen       :  T.    Sağlık-İş Sendikası

İnceleme                 :  Çankaya Temizlik Gıda Sağ. Hiz. Dağ. İnş.    San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘de Bakanlığımızca yapılan incelemede;

Şirketin,    Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü Kayseri Karayolu SİVAS adresinde bulunan    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama    Hastanesi ile İnönü Bulvarı 29/2 Merkez/SİVAS adresinde bulunan Sivas    Devlet Hastanesinde hizmet alım sözleşmesi ile “Teknik Hizmetler    Bakım, Onarım, Destek Hizmeti” işi yaptığı ve yapılan işin hastanenin    bina ve tesislerinin bakım-onarım işleri olması nedeniyle İşkolları    Tüzüğü’nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda,

Erler Mah.    Türk Kızılayı Cad. Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Beytepe Asker    Hastanesinde “Temizlik Hizmet Alım” işi yaptığı ve yapılan işin    İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,

Turgut    Reis Mah. Cengiz Topel Cad. No: 70/6-B Esenler/İSTANBUL adresinde faaliyet    gösteren büro işyerinde yapılan işin ise İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra    numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

yer aldığı    tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu    tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun    4’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulama Araştırma Yönetmeliği

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPILI ÇEVRE VE TASARIM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Eryaman escort sitesi yeni yüzü ile şimdi eryaman escort linkinde yer almaktadırtlar. Her şey sizin için Eryaman escort sitesinde.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez    (YTM-MATPUM): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

e) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 (1) Merkezin    amaçları şunlardır:

a) Yapılı çevre ile ilgili tasarım ve planlama, ilgili konularında disiplinlerarası araştırma ve uygulama projeleri yapan, konuyla ilgili    ulusal ve uluslararası bilgi birikimi, standartlar ve patent gelişimine katkıda bulunan, Türkiye’nin ve uluslararası ortamın çevre ve yaşam kalitesiyle ilgili sorunlarına çözüm üretici bir Merkez olmak.

b)    Kentsel/mekansal sorunların çözümünün çok boyutlu bir bakışı zorunlu kılması sebebiyle kentsel mimari/tasarım, kentsel yönetim/finans, kentsel altyapı konuları temelinde disiplinlerarası ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

c) Ürün tasarımı, ürün kültürü konularında ulusal ve uluslararası disiplinlerarası araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak, patentli ürün geliştirmek.

ç) Yapılı çevrenin ve çevre kültürünün, tasarım alanındaki disipliner çalışmalarla üretilme tüketilme kültürlerini değerlendirmek, eleştirel bir çevre bilincine katkıda bulunmak.

d) Sürdürülebilir bir çevre ve çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlamak.

e) Enerji    verimliliği ve iklim duyarlılığı temelinde tasarım ve planlama araştırma projeleri yapmak.

f) Türk Kızılay Derneği ile yapılan protokol çerçevesinde afet, yoksulluk ve yoksunluk konularında tasarım ve planlama projeleri oluşturmak, AR-GE faaliyetlerinde bulunmak, eğitimler vermek.

g) Mimarlık ve yerleşim tarihi konularında araştırmalar yapmak, bu bilgilerin güncel araştırma süreçlerini desteklemesini sağlamak.

ğ) Yapılan araştırmaların eğitim ortamını geri beslemesini sağlayarak, eğitim ortamının zenginleşmesine katkıda bulunmak, disiplinlerarası eğitim olanaklarını geliştirmek.

h) İlgili konularda cazibe merkezi olmak, genç araştırmacılara çalışma olanağı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkez,    amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Faydalı model ve patentli ürün geliştirmek.

c) Ulusal ve    uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek.

ç) Konferans, kongre ve bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzenlenmek.

d) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.

e) Öğrencilerin ilgili konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insangücü yetiştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek.

g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin    yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezin    faaliyet alanıyla ilgili alanlarda uzman ODTÜ öğretim üyelerinden bir veya daha fazla kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi    temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin    idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim    Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından belirlenecek biri Müdür olmak üzere toplam dört üye, Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri arasından Mimarlık Fakültesi Dekanı tarafından belirlenecek toplam iki üye, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri arasından Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından belirlenecek toplam iki üye ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri arasından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı tarafından belirlenecek bir üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim    Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki    döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

ç) Müdürün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde ise daha sık toplanmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden oluşur:

a) Üniversitede Merkezin faaliyetleri konusunda    birikimi olan öğretim üyeleri ve emekli öğretim üyeleri.

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kamu ve sivil    toplum kuruluşlarının temsilcileri.

c) İstekleri halinde, diğer üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin temsilcileri.

ç) Yapılı çevre ve tasarım konusunda gerekli görülen ve alanında çok başarılı özel sektör kuruluşlarının temsilcileri.

d) Merkez ile    ilgilenen diğer araştırmacılar ve ilgili meslekleri icra edenler.

(2) Danışma Kurulunda en fazla on üye bulunur. Bu üyeler; Müdür tarafından bir yıllığına seçilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir.

Danışma    Kurulunun görevleri

MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Tamamlanmış ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

Merkez birimleri

MADDE 14 (1) Merkez, aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Yerleşim Planlaması ve Yerel Kalkınma Birimi.

b) Bilgi    Teknolojileri Birimi.

c) Tasarım Kültürü, Eğitim ve Tarih Birimi.

ç) Türk Kızılayı Araştırmaları Birimi.

d) Sürdürülebilir Ürün, Yapı ve Kentsel Sistemler Birimi.

e) Yapım Teknolojileri ve Yönetimi Birimi.

f) Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektör Politikaları Birimi.

(2) Araştırma, uygulama ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanlarında yeni birimler kurulabilir. Yönetim Kurulu üyeleri arasından birim başkanları seçilebilir. Her bir birim için farklı bir birim danışma kurulu oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1)    Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Değişikliği

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞIŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 29/7/1991 tarihli ve 20944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dönem sonu bütünleme sınavı sonunda dönem notu geçmez olan öğrenci, başarılı oluncaya kadar derslere devam etme koşulu ile genel sınav ve bütünleme sınavlarına katılabilir. Başarısız olduğu dönemi geçmeden bir üst sınıfa başlayamaz. Bütün derslerin sınavlarında başarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26 Dönem 4 ve 5’teki stajların bir ya da daha fazlasında başarılı olamayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına, o dönem için almak zorunda olduğu son stajının bitiminden en erken 14, en geç de 21 gün sonra sınava alınır. Bütünleme sınavı ya da sınavlarında, başarılı olamayan öğrenciler, staja devam etme koşulu ile staj sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girerler. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken 14, en geç 21 gün sonra kaldığı staj ya da stajların bütünleme sınavına alınır. Bütün stajların sınavlarında başarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 29 Bu dönemde öğrencilerin başarısı her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha    çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri ve epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, 13 üncü maddede belirtilen notlarla değerlendirilir.

Dönem 6’da aile hekimliği-intörnlük stajlarının dört veya beşinden başarısız olanlara başarısız olduğu stajları tekrarlama hakkı verilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olanlar öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarında yararlanamazlar.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 39 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 20/7/2010  tarihli ve 27647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 21/8/2007 tarihli ve 26620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 Bu Yönetmelik 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmelik Değişikliği

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

YÖNETMELİK

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

GEBZE YÜKSEK  TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK    YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt olan öğrenciler, Enstitü tarafından düzenlenen ve tarihi ilan edilen İngilizce seviye tespit sınavına alınırlar. Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda yine Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, İngilizce seviye tespit sınavına girmeden lisans öğrencisi olurlar. Söz konusu sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenciler ise, GYTE yabancı diller bölümünde İngilizce hazırlık öğretimine devam ederler. İngilizce hazırlık öğretimi süresi en fazla dört yarıyıldır. İlk iki yarıyıl süresinde yapılan İngilizce yeterlik sınavlarında, (güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu) başarılı olamayan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına devam etme hakkı bulunmaz. Ancak bir sonraki öğretim yılının başında ve devamında yapılan tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girebilirler. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir. Gerek birinci yıl gerekse ikinci yıl sonunda başarısız olan öğrenciler isterlerse, 4/12/2008    tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek üzere ÖSYM’ye başvuru yapabilirler.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür. Eryaman escort bayan çalışanları yeni profilleri ile eryaman escort bayan adı altında şimdi sizlerle.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2011

28082

Yönetmelikte      Değişiklik      Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/4/2012

28276