Archive for 12 Ekim 2012

Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

12 Ekim 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28439

YÖNETMELİK

Necmettin    Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN    ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE    ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ    BÖLÜM

Amaç,    Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu    Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama    ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına, yönetimine ve çalışma    şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu    Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak    kurulan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,    yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline    ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu    Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı    Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci    fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine    dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu    Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TÖMER): Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe    Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ    BÖLÜM

Merkezin    Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin    amacı

MADDE 5 – (1)    Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkçenin yabancılara öğretilmesi konusunda araştırma,    eğitim ve uygulamalar yapmak,

b) Dil öğretimi alanında çalışan yurt içi ve yurt    dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bu alandaki uluslararası    tecrübeden faydalanmak ve bunları uygulamak,

c) Dil eğitimi alanında yeni yöntemler ve materyaller    geliştirmektir.

Merkezin    faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)    Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Necmettin Erbakan Üniversitesine kayıt yaptıran    uluslararası öğrencilere ilgili programlardaki bölüm derslerini takip    etmeye yetecek düzeyde Türkçe öğretmek üzere Türk dili eğitimi vermek,

b) Yabancı ülkelerden gelen ve Üniversitede öğrenim    gören öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, ön lisans ve    lisans düzeyindeki öğrencilerin öğrenimleri sırasında karşılaştıkları dil    sorunlarını çözme konusunda yardımcı olmak amacıyla kurslar açmak ve    projeler geliştirmek; eğitim programı, kurs ve seminerleri başarıyla bitirenlere    belge ve sertifika vermek,

c) Türkiye’de ve yurt dışında dil eğitimi veren diğer    kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak ve yaşayan Türk dilinin ve    kültürünün yaygınlaştırılmasına hizmet etmek,

ç) İhtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulunun kararıyla    İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Arapça, Farsça ve diğer    dillerde araştırma ve uygulama, eğitim ve öğretim yapmak,

d) Merkezin amaçlarına yönelik basılı veya elektronik    ortamda ders materyalleri hazırlamak,

e) Diğer ülkelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde,    üniversiteler başta olmak üzere ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları    ile dil eğitim-öğretimi, araştırma ve yayın faaliyetleri alanında işbirliği    yapmak,

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt    içinde ve yurt dışında Türkçeyi veya diğer dilleri öğretmek üzere    görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, görev    yapacakları ülkeler ile ilgili rehberlik hizmetleri vermek,

g) Üniversitelerin Türkçe ve dilbilim bölümlerinde    uygulanan dil öğretimi yöntemlerini geliştirmeye yönelik ortak çalışmalar    yapmak,

ğ) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk dilini    öğrenebilmeleri için dil ve kültürel uyum kursları düzenlemek,

h) Başta Almanya olmak üzere yabancı ülkelere gidecek    Türk vatandaşlarına yönelik dil ve kültürel uyum kursları düzenlemek,

ı) Üniversite eğitim-öğretim birimlerinde 2547 sayılı    Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre verilmekte    olan zorunlu Türk Dili derslerinin eğitim ve öğretimini koordine etmek, bu    amaçla ders materyalleri hazırlamak,

i) Rektörün vereceği diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Merkezin    Organları ve Görevleri

Merkezin    organları

MADDE 7 – (1)    Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür,    Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim elemanları    arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden    görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, yetkili    müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında    bulunmaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer. Merkez    Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi    müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.    Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün    görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez    Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı    çalışma programını uygulamak,

b) Merkez içinde hazırlanan projeleri, Merkezin amaçları    doğrultusunda yönetmek,

c) Her faaliyet dönemi sonunda, tamamlanan faaliyetle    ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezin sürekli biçimde gelişmesini sağlayacak    tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını temin etmek,

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer    etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve    eşgüdümü sağlamak,

e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler    konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler    yapmak,

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri    Rektörlüğe sunmak.

Yönetim    Kurulu

MADDE 10 – (1)    Yönetim Kurulu; Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Üniversitenin    kadrolu dört öğretim elemanı ile Merkez Müdürü ve Müdür yardımcıları olmak    üzere 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından 3 yıl süre    ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden    görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine salt    çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim    Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim    Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün çağrısı üzerine toplanarak Merkezin    faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkez Müdürü tarafından sunulan, Merkezin idari ve    bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak,

c) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve    kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını    hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve    değerlendirmek, ileriye dönük projeler geliştirmek, hangi eğitim    programlarının açılacağını, bu programlarda görevlendirilecek öğretim    elemanlarını belirlemek ve merkezin bütçesini hazırlamak,

d) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve    tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe    önerilmesine karar vermek,

e) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı    faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir    sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

f) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak,

g) Eğitim programları sonunda verilecek gerekli    belgelerin hazırlanması ve katılımcılara verilmesi ile ilgili ilkeleri ve    şartları belirlemek ve Senatoya önermek,

ğ) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar    vermek.

DÖRDÜNCÜ    BÖLÜM

Çeşitli ve    Son Hükümler

Eğitim-öğretim    planlamacısı

MADDE 12 – (1) Müdür,    Merkezde görevli öğretim elemanları arasından, eğitim ve öğretim ile ilgili    plân ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere    bir eğitim-öğretim planlamacısı belirleyebilir.

Dil    kursları

MADDE    13 –(1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri,    bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati    ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak    materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya    bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri,    kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve    kurslara hazırlanması gibi eğitim konuları Yönetim Kurulu tarafından    belirlenir.

Personel    ihtiyacı

MADDE 14 – (1)    Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun    13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel    tarafından karşılanır.

Harcama    yetkilisi

MADDE 15 – (1)    Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre    devredebilir.

Yönetmelikte    hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu    Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri,    Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu    Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Ekim 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28439

YÖNETMELİK

Kastamonu    Üniversitesinden:

KASTAMONU    ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

HAZIRLIK    SINIFI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA    DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2010 tarihli ve    27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Yabancı    Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci    fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki    (ı) bendi eklenmiştir.

“ğ) Hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık sınıfını”

“ı) Düzey belirleme sınavı: Üniversite hazırlık sınıfına    ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin girdiği sınavı”

MADDE 2 – Aynı    Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte    aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hazırlık    sınıfı

MADDE 7 – (1)    Fakülte ve yüksekokullarda hangi dilde/dillerde hazırlık eğitimi    yapılacağı, ilgili fakülte veya yüksekokul kurulunun kararı ve senato onayı    ile belirlenir. Hazırlık sınıfı açılan fakülte ve yüksekokullarda bu birimlerin    yönetim kurulları, izleyen öğretim yılına ilişkin hazırlık sınıfı kontenjan    önerilerini en geç mayıs ayı içinde belirler.

(2) Fakülte ve yüksekokullarda hazırlık sınıfları için    başvuru süresi ve koşullar yeni öğrenci kayıt programı ile birlikte    öğrencilere duyurulur. Hazırlık sınıfı uygulayan fakülte ve yüksekokulları    kazanıp yabancı dil hazırlık sınıfına katılmak isteyen öğrenciler    isteklerini kayıt işlemleri sırasında bir dilekçe ile bildirir.

(3) Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler    kayıt oldukları programlara devam edebilir.

(4) Hazırlık sınıfında başarılı olamayıp kayıtlı olan    programlara devam eden öğrenciler 2547 sayılı Kanunda öngörülen yabancı dil    derslerine devam etmek ve bu derslerde başarılı olmak veya muafiyet    şartlarını sağlamak zorundadır.

(5) Lisans programlarında yer alan derslerin en az    %30’unun yabancı dilde okutulması halinde, o program öğrencileri zorunlu    olarak yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmak ya da    hazırlık sınıfından muafiyet şartlarını yerine getirmek zorundadır.

(6) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı    olamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfını tekrarlamak zorundadır.    İkinci kez başarılı olamayan veya hazırlık sınıfından muafiyet şartlarını    sağlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.”

MADDE 3 – Aynı    Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü    fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yarıyıl başarı notu; ara sınav notunun %60’ı, bilgi    yoklama sınavlarının ve yıl içi çalışmalarının %40’ı katılarak,”

“(3) Öğrencilerin hazırlık programını başarıyla    tamamlamış sayılabilmesi için başarı puanının 100 üzerinden en az 60 olması    koşulu ile başarı notunun en az “CC” (Geçer) olması gerekir. Notlar aşağıda    verilen tabloya göre ilan edilir ve başarı derecesi öğrencinin not dökümünde    (transkript) belirtilir.

 

Başarı Notu           Katsayı          Puan             Başarı Derecesi

AA                        4,0                 90-100          MÜKEMMEL

BA                        3,5                 85-89            PEKİYİ

BB                         3,0                 70-84            İYİ

CB                         2,5                 65-69            ORTA

CC                         2,0                 60-64            GEÇER

K                                                 0-59              BAŞARISIZ

M                                                                     MUAF

D                                                                      DEVAMSIZ

G                                                                      GİRMEDİ    ”

 

MADDE 4 – Aynı    Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu    Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

taksim escortşişli bayan escortşişli escort bayanescort şişlişişli escort

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2010

27657

İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

12 Ekim 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28439

YÖNETMELİK

İstanbul    Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL    AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV    YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ    BÖLÜM

Amaç,    Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu    Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitülerde    yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları    düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu    Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından    yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik    programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama    faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu    Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı    Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu    Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim/Anasanat Dalı    (EABD/EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı    Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin    Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve    enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat    dalını,

b) Anabilim/Anasanat Dalı    Akademik Kurulu: Anabilim/anasanat dalının,    lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve    yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden oluşan    kurulu,

c) Anabilim/Anasanat Dalı    Başkanı (EABDB/EASDB): Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât    ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat    dalı için tanımlanan başkanı,

ç) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek    üzere enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen öğretim üyesini,

d) Enstitü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı    enstitüleri,

e) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında,    enstitü müdür yardımcıları ile enstitüde eğitim programları bulunan    anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan    kurulu,

f) Enstitü Müdürü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı    enstitülerin müdürlerini,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün    başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday    arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ğ) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi    Mütevelli Heyetini,

h) Öğrenci: Lisansüstü eğitim veya sertifika programları    için enstitüye kayıt olmuş öğrenciyi,

ı) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın    Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ    BÖLÜM

Öğrenci    Kayıt ve Kabulü, Öğretim Ücreti, Öğretim Dili ve İzin

Öğrenci    kabulü

MADDE 5 – (1)    Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları enstitülerin ve Rektörün    önerisi üzerine Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir. Lisansüstü    programlara başvuru yapan adayların aşağıda belirtilen koşulları yerine    getirmesi gerekir:

a) Bir adayın; yüksek lisans programına kabul    edilebilmesi için lisans diplomasına, doktora/sanatta yeterlik programına    kabul edilebilmesi için lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması    gerekir.

b) Yüksek lisans programına başvurabilmek için;    adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve    Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik    Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın    puan türünde 55 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans    programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans not    ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye    ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer    belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Senato tarafından    belirlenir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla    değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile    sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Ancak güzel sanatlar    fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e    girmiş olma koşulu aranmaz. Sanatta yeterlik programına hangi lisans    ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği,    Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca Senatoca    belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan    öğrenciler de kabul edilebilir. Üniversitede yüksek lisans yapmakta olan    öğrenciler; ALES’den alanında en az 55 puan    almaları, diğer koşulları taşımaları ve yazılı başvurmaları halinde sanatta    yeterlik programlarına kabul edilerek intibakları yapılır.

c) Doktora programına başvurabilmek için; lisans    diplomasıyla başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde ALES’den 70, yüksek lisans diplomasıyla başvuran    adayların ise başvurduğu programın puan türünde ALES’den    55 ve üstü puana sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci    kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans    not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye    ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer    belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora    programına öğrenci kabulünde; ÜDS’den en az 55    puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana    eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında    İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den    en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu    puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar girilecek    programların özelliklerine göre Senato tarafından yükseltilebilir. ALES    puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye    alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES    puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e    eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) ilan edilen eşdeğer    puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak güzel sanatlar    fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci    kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için;    adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel    sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar    haricinde ALES’in sözel kısmından 55, lisans    diplomasıyla başvuranlardan 70 ALES standart puanına sahip olmaları    gerekir. Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının    yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile    mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi    sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile    başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından    belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci    kabulünde; ÜDS’den en az 55 puan veya    Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir    puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce,    Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den    en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu    puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar girilecek    programların özelliklerine göre Senato tarafından yükseltilebilir. ALES    puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye    alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile yalnız ALES    puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e    eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato    kararı ile yükseltilebilir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile    konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş    olma koşulu aranmaz.

(2) Enstitü anabilim dalı veya anasanat    dallarının birden fazla enstitünün çalışma alanına giren lisansüstü eğitim-öğretim,    uygulama ve yayın faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda, koordinasyon    ilgili enstitü müdürleri tarafından sağlanır.

(3) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları    değerlendirmek üzere ilgili enstitü tarafından en az üç öğretim üyesinden    oluşan bir değerlendirme jürisi kurulur.

(4) Adayların başarı notu; alanında ALES puanının en az    % 50’si, lisans notu, yabancı dil puanı, sözlü sınavı ve referansları    ilgili enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı    başkanlığı tarafından her yarıyıl başında belirlenen ve Senatoca onaylanan    oranlara göre sınav jürisi tarafından değerlendirilerek hesaplanır.    Başarılı bulunanlar puan sırasına göre lisansüstü programlara kabul edilir.    Gerektiğinde, ilgili anabilim dalının özelliğine bağlı olarak; başvuru    alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı,    yabancı dil puan koşulunun yükseltilmesi ilgili enstitü kurulunun önerisi    ile Senatoca yapılır. Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjanlar dahilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, ilgili    enstitü müdürlüğü tarafından açıklanır.

(5) Rektörlük; öğrenci kabul edilecek lisansüstü    programlarının adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru    tarihini ve diğer hususları, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı    doğrultusunda ilanla duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilir.

Bilimsel    hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1)    Bilimsel hazırlık, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını    sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel hazırlık programı    toplam 30 AKTS kredisini geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler EABD/EASD    başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri    ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı    değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek    lisans ve doktora öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki    derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için    gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel    hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD’nin    önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik    dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en    çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz. Bu    programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya    doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programına    kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi    için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD notu ile ve    programı en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlaması; bilimsel hazırlık    programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa    başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC    notu ile tamamlaması gerekir.

Özel    öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir    yükseköğretim kurumu lisans programı mezunu veya öğrencisi olup, belirli    bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı    başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü    derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci olarak kabul    edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili konuları, ilgili    mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar,    öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak kendilerine kayıtlı oldukları    dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir.    Özel öğrenci olarak ders alıp daha sonra lisansüstü programlara kayıt hakkı    kazananlara talepleri üzerine, özel öğrenci statüsünde başarmış oldukları    derslerin, kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken toplam kredi    miktarının en fazla % 50’sine eşdeğer olan kısmından, ilgili enstitü    anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile    muafiyet verilebilir.

Yatay geçiş    yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1)    Üniversitedeki bir lisansüstü programından başka bir lisansüstü programına    veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programından    Üniversitedeki lisansüstü programlarına, söz konusu programlarda en az bir    yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler, Senatonun belirleyeceği esaslara göre    yatay geçiş yoluyla kabul edilir. Ancak, kurum içi programlar arası geçiş    hakkı bir kez kullanılabilir.

İngilizce    hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1)    Bilimsel başarı düzeyleri lisansüstü İngilizce programlara kabul için    yeterli görülen adaylar; Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu    tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavına alınırlar. Sınav sonuçları    puan sırasına göre ilan edilir. İlan edilen yabancı dil puanları başarı kriterleri ile bu kriterlere eşdeğer sayılan Kamu Personeli    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul    Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya uluslararası dil sınavlarından TOEFL ve IELTS    gibi sınav sonuçlarının asgari kabul edilen limitleri ilgili enstitü    yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

Yabancı    öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1)    Türkiye’den veya kendi ülkelerinden burs alan adaylar ile ikili anlaşmalara    göre veya kendi hesabına lisansüstü eğitimi almak üzere başvuran yabancı    uyruklu adaylar, ayrıca bir sınav yapılmadan lisans notları değerlendirilerek    ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programlara öğrenci    olarak kabul edilebilir. Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü    programa kabulleri için denklik belgesi istenmez; ancak, lisans ya da    yüksek lisanstan mezun oldukları kurumların Yükseköğretim Kurulunca    tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları    yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda    Yükseköğretim Kurulunun ilgili biriminden yazılı onay alınır.

(2) Bu öğrenciler İngilizce eğitim almak istiyorlarsa,    bulundukları ülkede İngilizce eğitim yapan bir öğretim kurumundan mezun    olduklarını veya İngilizce düzeylerini gösteren Test of English    as a Foreign Language    (TOEFL) veya eşdeğer sınav sonuçlarını belgelemeleri halinde, enstitü    yönetim kurulunun kararı ile İngilizce yeterlik sınavından muaf    sayılabilir. Gerekli görülürse bu öğrencilerin yabancı dil ve bilim    seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir. Bu sınav sonunda, başarısız    olan öğrencilerden olup; öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt    olacakların İngilizce hazırlık eğitimi, öğretim dili Türkçe olan    programlara kayıt olacakların, İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi    Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜ TÖMER)’nde    Türkçe hazırlık eğitimi almaları gerekir.

(3) Bu öğrenciler, lisansüstü programına kayıt olmak    için Mütevelli Heyetçe her yıl belirlenen öğretim ücretini ödemek    zorundadır.

Lisansüstü    programlara öğrenci kaydı

MADDE 11 – (1)    Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe kabul    edilenler; akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri    Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek kesin kayıt işlemini    yaptırmak zorundadır. Kayıt için gereken belgeler Üniversite tarafından    duyurulur. Geçerli bir nedenle ilk kayıt için gelemeyen öğrenci, ilk kayıt    işlemini, bir yakınını vekil tayin ederek de yaptırabilir. Süresi içinde    kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler    kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat    olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile    çıkarılmış olanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(2) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı    uyruklu adayların kesin kayıtlarında, enstitü tarafından duyurulan    tarihlerde aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türk uyruklu öğrencilerden;

1) Yüksek lisans programına    veya en az sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli lisans öğreniminden sonra doktora/sanatta    yeterlik programına kabul edilen adaylardan, lisans diplomasının veya    mezuniyet belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri;    yüksek lisans yaptıktan sonra doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul    edilenlerden yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı    sureti; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış ilgili fakülte    mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans    diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti ve yetki belgesinin aslı    ya da onaylı sureti,

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya    bilgisayar çıktısı,

3) Yabancı dil veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı    veya bilgisayar çıktısı,

4) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin    (transkript) aslı veya Üniversitece onaylı    sureti,

5) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin    bulunmadığına dair yazılı beyan,

7) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5×6 cm.),

8) Mütevelli Heyetçe belirlenen öğretim ücretinin    ödendiğini gösteren makbuz.

b) Yabancı uyruklu öğrencilerden;

1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini; Türkiye’de yapmış    olanlardan bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen    diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı    tercümesi,

2) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin    (transkript) aslı veya Üniversitece onaylı    sureti; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,

3) Türkçe bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı    veya bilgisayar çıktısı,

4) Bilim sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar    çıktısı,

5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların    tercümelerinin noter tasdikli suretleri,

6) İl emniyet müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin    aslı veya onaylı sureti,

7) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5×6 cm.),

8) Burslu adaylardan, burslu okuyacağına dair belgenin    aslı veya onaylı sureti,

9) Mütevelli Heyetçe belirlenen öğretim ücretinin    ödendiğini gösteren makbuz.

Kayıt    yenileme

MADDE 12 – (1)    Öğrenciler; her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler    içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğretim ücreti ile Üniversitenin yemek,    yurt, ulaşım gibi imkanlarından yararlanmak için    gerekli ücretleri ödedikten sonra, derslerini seçerek danışmanlarına    onaylatmak suretiyle dönem kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenciler    dönem kayıtlarını bizzat veya belirledikleri vekilleriyle yaptırmakla    yükümlüdür. Yedi haftalık yaz döneminde öğrenim isteğe bağlıdır ve sadece    ders alacak öğrencilerin kayıt yaptırması gerekir.

(2) Güz, bahar ve yaz dönemi kayıtları süresinde kayıt    işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde    mazeretli kayıt yaptırabilir. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten    sonra kayıt yaptırılamaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması    durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki haftadan    fazla geçmemiş olması koşulu ile enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörün    onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir.

(3) Herhangi bir dönemde kaydını yaptırmayan ve en fazla    bir dönem süresince kayıtsız kalan öğrenci, öğrenimi süresince bir defaya    mahsus olmak üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından mazeretinin kabul    edilmesi sonucunda, izleyen dönem başında kaydını yenileyebilir.    Yenilemediği takdirde öğrencilik haklarını kaybeder. Bu şekilde kayıt    yaptıran öğrencinin, kayıtsız kaldığı dönem, azami öğrenim süresi hesabına    katılır.

(4) Herhangi bir dönemde Üniversiteden ilişiği kesilmiş    olan öğrenciler ders kaydı yaptıramaz.

Öğretim    dili

MADDE 13 – (1)    Lisansüstü programlarının öğretim dili; programın açılışı sırasında    Senatoca belirlenir.

İzin

MADDE 14 – (1)    Lisansüstü öğrencilere ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi,    enstitü yönetim kurulu onayı ile en çok iki yarıyıl izin verilebilir.    Danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı    başkanlığının önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde enstitü yönetim    kurulunun onayı ile bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Lisansüstü öğrencilerine,    ancak aşağıdaki gerekçelere dayalı olarak enstitü yönetim kurulu onayı ile    izin verilebilir:

a) Öğrencinin mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile    ilgili olarak, öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı    amaçla süreli olarak bir yurtiçi kuruluşta görevlendirilmesi,

b) Askere gitmesi,

c) Hastalık, doğal afet, öğrenime devamı engelleyen    ekonomik güçlükler veya benzeri nedenlerle çalışma zorunluluğu, anne, baba,    eş, çocuk veya kardeş gibi bir yakınının ölümü ya da bunların    hastalanmaları halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması,

ç) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez    çalışmalarının, cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi    dışındaki nedenlerle aksaması.

Öğretim    ücreti

MADDE 15 – (1)    Lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Öğretim ücreti, Mütevelli Heyeti    tarafından program bazında belirlenerek ilan edilir. Öğrencilerin    kayıtlarının yapılması için öğretim ücretini ve Üniversitece belirlenen diğer    ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemesi gerekir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen normal eğitim-öğretim    süresinde mezun olamayan öğrencilerin süre uzatım haklarını    kullanabilmeleri için, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenen ek    öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Dersler,    Sınavlar, Değerlendirme ve Lisansüstü Programların Kapsamı

Ders    ekleme-bırakma

MADDE 16 – (1) Güz ve    bahar dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci hafta    içinde öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir. Ders    ekleme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler, danışmanlarının    onayını alarak istedikleri ders değişikliklerini kendileri yapmak    zorundadır. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra değişiklik, sadece enstitü    yönetim kurulunun öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile yapılabilir. Yedi    haftalık yaz döneminde ders ekleme-bırakma birinci hafta sonuna kadar    yapılabilir.

Derslerin    açılması ve ders sorumluları

MADDE 17 – (1) Her    yarıyılda açılacak dersler enstitü anabilim dalı veya enstitü anasanat dalı başkanının önerisi ile enstitü kurulunca    karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü kurulunca kabul edilen derslerin    hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği, enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim    kurulunun onayı ile kesinleşir. Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim    üyelerince verilir.

(2) Zorunlu hallerde, enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi ve enstitü    yönetim kurulunun onayı ile alanında kendini kanıtlamış doktora/sanatta    yeterlik programlarındaki öğretim görevlilerine ve Devlet sanatçısı olan    öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

Lisansüstü    derslerinin kredi değerleri

MADDE 18 – (1) Bir    lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bu dersin    haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar    saatinin yarısının toplamıdır. Buna göre, dersin kredi değeri aşağıdaki    çizelgede gösterildiği gibidir:

 

Öğretim Çalışmasının Türü

Haftalık Saati

Kredi Değeri

Teorik Ders

1

1

Uygulama

2

1

Laboratuar, Seminer,      Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar

1-4

2

Laboratuar, Seminer,      Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar

4-8

3

Laboratuar, Seminer,      Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar

9-12

4

 

(2) Lisansüstü derslerinin kredi/saat değerleri, hangi    lisansüstü derslerinin kredisiz olacağı, ilgili enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının görüşleri de alınarak    enstitü kurulunca kararlaştırılır ve programlarında belirtilir.

Ders    sınavları ve değerlendirme

MADDE 19 – (1)    Öğrenciler, yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu    sınavına tabi tutulur. Her yarıyılda en az bir ara sınav ve/veya    değerlendirme yapılır. Yarıyıl sonu sınavları ve/veya değerlendirmeleri,    anabilim yahut anasanat dallarınca belirlenen ve    enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Mazeretleri    nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretleri ilgili enstitü    yönetim kurulu kararıyla kabul edilmesi şartıyla giremedikleri sınavların    yerine mazeret sınavı hakkı verilebilir. Yükseköğretim Kurulunca bütünleme    sınavlarına ilişkin yapılan ve yapılacak olan düzenlemeler çerçevesinde,    Üniversite Senatosu tarafından bütünleme sınav hakkı verilebilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,

b) Uygulama veya varsa laboratuarların en az % 80’ine    katılmak,

c) Uygulama veya laboratuarda başarılı olmak

gerekir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek    yarıyıl ders notu, yarıyıl sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları göz    önünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur. Yarıyıl sonu    sınavını gerektirmeyen derslerin notu; proje, stüdyo ve benzeri akademik    çalışmalar göz önünde bulundurularak ilgili enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının görüşleri de alınarak    enstitü kurulunun kararı ile belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına    bildirilir. Bu durumda yarıyıl ders notu, öğrencinin yarıyıl içi    çalışmaları ve/veya değerlendirmeleri göz önünde tutularak verilir.

(4) Başarı notu, dönem içi değerlendirmelerinin % 40’ı    ve dönem sonu sınavlarının % 60’ı alınarak belirlenir. Son değerlendirme; o    dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak,    dersi veren öğretim elemanlarınca, bu Yönetmeliğin 20 nci    maddesinde belirtilen harf notlarından birisi ile belirlenir.

Ders başarı    notları

MADDE 20 – (1)    Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri    öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders başarı notu olarak takdir    olunur.

a) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden    karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Puan           Yarıyıl Ders Notu           Katsayısı

90-100                     AA                           4.0

85-89                      BA                           3.5

80-84                      BB                           3.0

75-79                      CB                           2.5

70-74                      CC                           2.0

60-69                      DC                           1.5

50-59                      DD                           1.0

40-49                      FD                           0.5

00-39 ve aşağısı              FF                            0.0

b) Ayrıca, harf notlarından;

1) (I) Eksik notu, yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu    halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken    koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğretim    elemanı tarafından verilir. I notu almış bir öğrenci; notların Öğrenci    İşleri Daire Başkanlığına tesliminden onbeş gün    sonra, eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde    eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF notuna dönüşür. Mazeretinin uzun    süreceği fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen    öğrencilerin I notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır. I    notu kayıtlarda kaldığı sürece FF notu gibi işlem görür.

2) (NA) Devamsız notu, derse devam veya uygulama ile    ilgili koşulları yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve    genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF notu olarak işleme    alınır.

3) (P) Geçer notu, kredisiz derslerden başarılı olan    öğrencilere verilir.

4) (F) Kalır notu, kredisiz derslerden başarısız olan    öğrencilere verilir.

5) (M) Muaf notu, muafiyet sınavı sonucu muaf olunan    dersler için verilir.

6) (T) Transfer notu, yatay geçiş yoluyla gelen    öğrencilerin muaf olduğu dersler için verilir.

7) (W) Çekilme notu, normal ders ekleme ve ders bırakma    süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten,    yarıyıl/yılbaşından itibaren ilk dokuz hafta içinde kendi isteği ve dersten    sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Bir    öğrenci; tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W aldığı ve not ortalamasına    katılmayan dersler ile normal ders yükünün en çok 1/3’ünden çekilebilir.    Bir öğrenciye; bir dönemde en çok bir ders olmak üzere, bütün yüksek lisans    öğrenimi boyunca en çok iki dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin    izniyle çekilme izni verilebilir.

8) (E) notu; değerlendirme işlemi yapılmamış, notu    girilmemiş dersler için verilir. Öğrenci ilgili derse yazılırken belirtilir    ve öğretim üyesi dersi değerlendirinceye kadar kalır. Final sonucunda E    notu diğer notlardan birine ilgili öğretim üyesince dönüştürülür. Bu not    ortalamaya katılmaz.

(2) Yüksek lisans programında bulunan bir öğrencinin,    bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten yarıyıl başarı notu    olarak AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini almış olması gerekir. Ancak,    doktora/sanatta yeterlik programlarında okuyan bir öğrencinin, bir dersten    başarılı sayılabilmesi için o dersten en az CB notu alması gerekir.

(3) Yarıyıl sonu ders notları, Öğrenci İşleri Daire    Başkanlığına verildiği anda kesinleşir ve ilan edilir.

Notlarda    maddi hata

MADDE 21 – (1)    Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders    notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde,    düzeltme istemi, öğretim elemanının veya öğrencinin başvurusu üzerine,    ilgili enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı    başkanlığı tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra    verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl ders    kayıtlarından önce düzeltilmiş olması gerekir.

Ders    tekrarı

MADDE 22 – (1) Yüksek    lisans öğrencileri FF, FD, DD, DC ve F notu aldıkları dersleri ve doktora    öğrencileri FF, FD, DD, DC, CC ve F notu aldıkları dersleri tekrar alırlar.    Tekrarlanması gereken dersler seçmeli ders ise; öğrenciler bu seçmeli    derslerin yerine, anabilim dalı veya anasanat dalı    başkanlığınca uygun görülen başka dersleri de alabilir. Bu durumdaki    öğrenciler, daha önce alarak başarısız oldukları seçmeli dersten veya    derslerden sorumlu tutulamaz.

Not    ortalamaları

MADDE 23 – (1)    Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda not ortalamaları Öğrenci    İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması; o yarıyılda    öğrencinin aldığı her dersin kredisi ile o dersten alınan yarıyıl ders notu    katsayısı çarpımları toplamı kredi toplamına bölünerek bulunur. Elde edilen    ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa    kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli    olan derslerin tümü göz önünde bulundurularak hesaplanır. Gerek yarıyıl,    gerekse genel not ortalamasında AA’dan FF’ye    kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen    derslerden alınan en son not katılır.

Ders    yükünün tamamlanması

MADDE 24 – (1)    Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin ders yüklerini tamamlamış    sayılabilmesi için, ilgili lisansüstü programında belirlenen zorunlu ve    seçmeli derslere kayıt yaptırmış ve bu dersleri başarmış olması gerekir.

Lisansüstü    programların kapsamı

MADDE 25 – (1)    Üniversitede lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora    ve sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan, yüksek lisans    programları da, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.    Tezsiz yüksek lisans programlarının hangi enstitü anabilim veya anasanat dallarında açılacağı, enstitü anabilim dalı    veya anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü    kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile belirlenir. Tezli    ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; öğrencinin başvurusu    üzerine, enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı    başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ    BÖLÜM

Tezli    Yüksek Lisans Programı

Amaç ve    kapsam

MADDE 26 – (1) Tezli    yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma    yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal    yaratma ve uygulama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam    21 krediden az olmamak koşuluyla; en az yedi adet ders, en az bir seminer    dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı, ilgili    enstitü kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir. Seminer dersi ve tez    çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.    Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez    çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Danışmanın uygun görmesi    halinde, enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı    başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencilerin    alacağı derslerden toplam 6 krediyi aşmayan en çok ikisi, lisans öğrenimi    sırasında alınmamış olması koşuluyla, eşdeğer lisans programı derslerinden,    en çok 9 kredilik ders ise diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan    yüksek lisans dersleri arasından seçilebilir.

(3) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrenciler    ders, seminer ve uygulama çalışmalarını tamamladıktan sonra bir tez    çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat eseri raporu    hazırlamaları gerekir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezli    yüksek lisans programını normal tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak    almakla yükümlü oldukları dersleri ve kredileri başarı ile tamamlamış,    seminer dersini başarmış ve yüksek lisans tez çalışması başarılı bulunmuş    ve not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olan öğrenciler, dört    yarıyıllık süreden daha az süre içinde mezun olabilir.

(2) Dört yarıyıl sonunda, kredili derslerini ve seminer    dersini başarıyla tamamlayamayan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu    kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

(3) Kredili derslerini ve    seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını bu maddenin    birinci fıkrasında belirtilen dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı    için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı    veya ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim    kurulunca tezini jüri önünde savunması için ek süre verilebilir.

(4) Azami öğretim süresini tamamlamış, ancak mezun    olamamış öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile    eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Ancak, ders alma ve tez hazırlama    dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Tez    danışmanı atanması

MADDE 28 – (1) Tezli    yüksek lisans programında öğrenci; birinci yarıyılın sonundan itibaren en    geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, çalışmak istediği danışman adayının ana    bilim dallarını, tercih sırasına göre yazıp ilgili enstitü anabilim dalı    veya anasanat dalı başkanlığına bildirir. Enstitü    anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığı bu    öğretim üyelerinden en az ikisini enstitü yönetim kuruluna önerir ve    enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı belirlenir. Yine en    geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, tez konusu ve tez öneri raporu; öğrenci    tarafından, tez danışmanı denetiminde hazırlanarak enstitü anabilim dalı    veya anasanat dalı aracılığıyla enstitü    müdürlüğüne iletilir. Tez öneri raporu üzerinde daha sonra yapılması    istenilen değişiklikler için enstitü yönetim kurulunun onayı alınır. Tez    çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda    ve/veya tez danışmanının haklı ve geçerli bir nedenle danışmanlığı    sürdüremeyeceği hallerde, enstitü anabilim dalı veya anasanat    dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci    tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı atanıncaya kadar bu görev enstitü    anabilim veya anasanat dalı başkanı tarafından    yürütülür.

(2) Tez danışmanı, programda görevli öğretim üyelerinden    seçilir. Zorunlu durumlarda danışman, enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve    enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenen doktoralı veya sanatta    yeterliliği olan öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde görevli    öğretim üyeleri arasından da seçilebilir.

Yüksek    lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Tezli    yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatoca    belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde    sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez danışmanlarınca tezleri uygun görülen    öğrenciler, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış altı adet ciltlenmiş tez    ile birlikte, tez savunma sınavına girmek üzere ilgili enstitü müdürlüğüne    yazılı olarak başvururlar.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim    dalı veya anasanat dalı başkanlığının önerisi ve    enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez    danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir yakın anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim    kurumunun ilgili anabilim/anasanat dalından olmak    üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması    durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Oluşan bütün jüriler,    sınav öncesi yapılacak toplantıda kendi aralarından bir başkan seçerler.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim    edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez    savunma sınavına alır. Sınav, enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer    ve saatte bütün jüri üyelerinin katılımıyla yapılır. İlan edilen günde    yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitü    müdürlüğüne bildirilir ve en geç onbeş gün içinde    ikinci bir toplantı günü belirlenir. Yüksek lisans tez savunma sınavı, tez    çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve    dinleyiciye açık yapılır.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri,    dinleyicilere kapalı olarak tez savunması hakkında salt çoğunlukla veya    oybirliği ile kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili    enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı    başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla    bildirilir. Tezi reddedilen öğrenciye ilgili enstitü yönetim kurulu kararı    ile yeni bir tez danışmanı atanır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen    öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde    yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciye,    İlgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez danışmanı atanır. Bu    durumda olan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Öğrenci, başarıyla savunduğu ve tez yazım kılavuzuna    uygun olarak yazıp ciltlettiği tezini, altı kopya halinde jüri üyelerine    onaylatarak sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili    enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans    öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet    ve diploma

MADDE 30 – (1) Tezli    lisansüstü programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir    öğrencinin mezuniyeti için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye    eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:

a) Tezin veya proje çalışması raporunun çoğaltılmış ve    ciltlenmiş altı kopyası,

b) Yükseköğretim Kurulunca istenen, tez raporu için    doldurulmuş tez veri giriş formu ile özet bilgiyi içeren bilgisayar    disketi,

c) Enstitü tarafından istenen tez veya proje çalışma    raporunun Türkçe ve yabancı dilde yazılmış özetlerini içeren bilgisayar    disketi,

ç) Dönem projesi veya sanatta yeterlik çalışması savunma    sınavı tutanakları ve sınava ilişkin rapor.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan    sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mezuniyet    için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar    verilir. Mezuniyetine karar verilen öğrenciye, kayıtlı bulunduğu anabilim    veya anasanat dalının onaylanmış adı ve    özelliğine göre tezli yüksek lisans diploması verilir.

(3) Diplomada; öğrencinin öğrenim gördüğü anabilim dalı    veya anasanat dalı programının onaylanmış adı ve    verilen unvan belirtilir. Diplomada, enstitü müdürü ve Rektörün imzası    bulunur.

BEŞİNCİ    BÖLÜM

Tezsiz    Yüksek Lisans Programı

Amaç ve    kapsam

MADDE 31 – (1) Tezsiz    yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi    kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını göstermektir.    Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en    az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Ders sayısı ve kredi    toplamı ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir. Dönem    projesi dersi kredisiz olup, Başarılı veya Başarısız olarak değerlendirilir.    Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve    yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Öğrencinin alacağı    derslerin en fazla 9 krediyi geçmemek koşuluyla en çok üç tanesi, lisans    öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden    seçilebilir.

(2) Derslerini ve kredilerini başarıyla tamamlayan ve    dönem projesi, danışman tarafından başarılı bulunan öğrenci mezuniyete hak    kazanır.

Danışman    atanması

MADDE 32 – (1) Tezsiz    yüksek lisans programında, program ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci    için ders seçiminde ve proje dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak    bir öğretim üyesini veya Senatoca belirlenen niteliklere sahip bir öğretim    görevlisini birinci yarıyıl sonuna kadar belirler ve danışman olarak atar.    Danışman anasanat dalı veya anabilim dalındaki    öğretim üyeleri arasından seçilir. Zorunlu durumlarda, enstitü anabilim    dalı veya anasanat dalı başkanlığının gerekçeli    önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenen doktoralı veya sanatta    yeterliliği olan öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde görevli öğretim    üyeleri arasından da danışman atanabilir. Danışman ataması, enstitü    anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığı    önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Süre

MADDE 33 – (1) Tezsiz    yüksek lisans programının normal tamamlama süresi üç yarıyıldır. Azami    öğretim süresini tamamlamış, ancak mezun olamamış öğrenciye, ilgili enstitü    yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Ancak, ders    alma ve tez hazırlama dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Mezuniyet    ve diploma

MADDE 34 – (1) Bu    Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre lisansüstü programının bütün    gereklerini yerine getiren ve enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar    verilen öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

ALTINCI    BÖLÜM

Doktora    Programı

Amaç ve    kapsam

MADDE 35 – (1)    Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel    olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni    sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.    Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini    yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul    edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi    adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans    derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de; en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı tez önerisi ve tez    çalışmasından oluşur. Tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız    olarak değerlendirilir.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı    başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer    yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans    dersleri alabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine    sayılmaz.

(5) Doktora programları, yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.    Bu programlar Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Öğrenci    kabulü

MADDE 36 – (1)    Üniversitede doktora programı açılması için YÖK’den    onay alındıktan sonra; hangi programa, ne kadar öğrenci alınacağı, enstitülerin    ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı    ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrenci kontenjanları,    başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve varsa diğer    koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Doktora programına    başvurabilmek için; adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına    sahip olmaları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından    (ALES), başvurduğu programın puan türünde; yüksek lisans diplomasına sahip    olanların 55, lisans diplomasıyla başvuranların 70 standart puan veya    eşdeğerliği kabul edilmiş bir sınavdan Senato tarafından belirlenen puanı    almış olmaları gerekir.

(3) Adayların başarı düzeyleri; programın türüne göre    uygun ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans eğitimlerinin transkriptleri ve referans mektupları, ilgili enstitü    anabilim dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında belirlenen oranlara    göre değerlendirilerek doktora programı giriş notu hesaplanır. Başarılı    bulunan adaylar başarı sıralamasına göre doktora programına kabul    edilirler.

(4) Doktora programlarına; hangi lisans ve/veya yüksek    lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası    Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca, Senatoca belirlenen    lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de kabul    edilebilir.

(5) Üniversitede yüksek lisans yapmakta olan öğrenciler;    ALES’den alanında en az 70 puan alanlar, diğer koşulları    taşımaları ve yazılı başvurmaları halinde doktora programlarına kabul    edilerek intibakları yapılır.

Süre

MADDE 37 – (1)    Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul    edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on    yarıyıldır. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler    en az iki yarıyıl tez süresi olmak üzere, bir doktora programını beş    yarıyılda; lisans derecesi ile kabul edilenler için en az iki yarı yıl tez süresi olmak üzere, doktora programını yedi    yarı yılda tamamlayabilirler. Bu süreler içinde kredili derslerini başarı    ile tamamlayamayan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile    eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Ancak, ders alma ve tez hazırlama    dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Kredili dersleri başarı    ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen;    ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen, yüksek    lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere sekiz yarıyıl, lisans derecesi    ile kabul edilen öğrenciler on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için,    tez sınavlarına giremeyen bir öğrenciye; program anabilim dalı başkanının    önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ve jüri önünde tezini savunması    için ek süre verilir.

Tez    danışmanı atanması

MADDE    38 –(1) Doktora programı enstitü anabilim dalındaki her öğretim üyesi, her    eğitim-öğretim yılının başlamasından en fazla bir ay önce; doktora tezi    yaptırabileceği konuları ve bu konular ile ilgili son beş yılda yaptığı    yayınların, bildirilerin, yürüttüğü veya katıldığı projelerin ve varsa    diğer akademik çalışmalarının listesini program anabilim dalı başkanlığına    yazılı olarak verir. Bu bilgiler ilgili enstitü müdürlüğüne gönderilir ve    enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Doktora öğrencisi, çalışmak    istediği doktora tez konusu ve tez danışmanını belirten bir dilekçe ile    program anabilim dalı başkanlığına başvurur. Bu başvurular program anabilim    dalı başkanlığınca değerlendirilerek, doktora programındaki her öğrenci    için bir öğretim üyesini en geç üçüncü yarıyılın başına kadar belirler ve    enstitü müdürlüğüne önerir. Tez danışmanının belirlenmesi ve atanması    enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez    danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci tez danışmanının ve/veya program    anabilim dalı başkanlığının önerisi ile ikinci tez danışmanı, enstitü    yönetim kurulu tarafından atanır. İkinci tez danışmanı en az doktora    derecesine sahip olmak koşulu ile Üniversite dışından da olabilir.

(3) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı    müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin ve program anabilim dalı    başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir.

Yeterlik    sınavı

MADDE 39 – (1)    Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu doktora programındaki temel    konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora yeterlik sınavları; Senato tarafından    belirlenen tarihlerde olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans    derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi    ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik    sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için,    yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav    dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre enstitü müdürlüğüne verir. İlan    edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, program anabilim dalı başkanlığı    tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tam    zamanlı olarak görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik    komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki    sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri    kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki    bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve    öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek    öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu    karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün    içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, tezi için    ders kaydı yaparak bir sonraki yarıyılda tekrar sınava girer. Bu sınavda da    başarısız olan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile    eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

(6) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilen    ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans    programına kabul edilebilir. Yüksek lisans programına geçme koşulları    Senato tarafından belirlenir.

(7) Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer    yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava girer.    Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları Üniversitelerarası Kurul    tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(8) Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan    doktora öğrencileri, Senatoca belirtilen esaslara göre yabancı dil hazırlık    programına öğrenci olarak kayıt yaptırabilir. İngilizce hazırlık eğitimi    süresi en çok bir eğitim-öğretim yılı (takvim yılı) olup bu süre sonunda    belirtilen yabancı dil sınavlarında da başarısız olan öğrenciye, ilgili    enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

(9) Doktora programına lisans derecesi ile kabulde,    yabancı dil hazırlık programında geçen süre doktora programı öğretim    süresine dahil edilmez.

Tez izleme    komitesi

MADDE 40 – (1)    Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili program anabilim    dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay    içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur.    Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve    dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda,    ikinci tez danışmanı dilerse toplantıya katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki    dönemlerde, ilgili program anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü    yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi    savunması

MADDE 41 – (1) Doktora    yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde,    yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez    önerisini tez izleme komitesi önünde bir saat içerisinde sözlü olarak    savunur. Savunma talebi, öğrencinin yazılı başvurusu, danışmanın onayı ile    ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi enstitü    müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu    sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme    komitesi üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından    sonra, tez izleme komitesi, tez önerisi hakkında kabul veya ret kararını    salt çoğunlukla verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak program anabilim    dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde enstitüye bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve    tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme    komitesi, program anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim    kurulu kararı ile atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen    bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise    altı ay içinde tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da    reddedilen öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime    devam hakkı verilir.

(4) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilen    tez öğrencisi için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık    ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci,    toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine tez çalışmasının    gelişmesi ile ilgili yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan    çalışmaların özeti ve bir yıl sonra yapılacak çalışma planı belirtilir.    Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak    belirlenir ve bir tutanakla program anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile    enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki    kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye, ilgili enstitü    yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

Doktora    tezinin sonuçlandırılması

MADDE 42 – (1)    Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatonun    belirlediği tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlamak,    danışmanının sunuş yazısı ile birlikte enstitüye teslim etmek ve jüri    önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili program anabilim dalı    başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve    atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim    üyeleri ve en az biri başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak    üzere beş öğretim üyesinden oluşur. İki danışmanı olan tezlerde iki    danışman da jüride yer alır. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi    Üniversite içinden ve diğeri Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim    kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Kesin    zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini    gerekçeli olarak en geç on gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak    bildirir.

(3) Enstitü tarafından tezin onbeşgün süre ile incelemeye açık tutulduğu, Rektörlüğe, fakültelere ve diğer enstitülere    ilan edilmek üzere duyurulur. Tezin incelemeye açık tutulduğu süre    içerisinde tezle ilgili gelen yazılı görüşler varsa, enstitü müdürlüğünce    jüri üyelerine ayrı ayrı yazılı olarak    bildirilir. Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve    biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor hazırlar.    Jüri üyeleri hazırladıkları bu raporları, tezin kendilerine teslim edildiği    tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde ve öğrencinin tez sınavına alınmasından    önce enstitü müdürlüğüne verir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine    teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi    tez sınavına alır. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri ilgili enstitü    müdürlüğünce belirlenir, jüri üyelerine ve öğrencilere yazılı olarak    bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen    soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, öğrenciye    yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri    dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya    düzeltme kararı verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak, program anabilim    dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir.    Tezi reddedilen öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni    bir tez danışmanı atanır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en    geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden    savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciye, ilgili    enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez danışmanı atanır.

Doktora    diploması

MADDE 43 – (1) Tez    sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, tez yazım    kılavuzuna göre hazırlanmış doktora tezinin ciltlenmiş altı kopyasını, tez    sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul    yazısıyla ilgili enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim    edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü    müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre    sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.    Diplomaya hak kazanılan tarih, doktoranın ilgili enstitü yönetim kurulunda    kabul edildiği tarihtir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu    enstitü anabilim dalı ve programının onaylanmış adı bulunur. Bu diploma    enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

YEDİNCİ    BÖLÜM

Sanatta    Yeterlik Programı

Amaç ve    kapsam

MADDE 44 – (1)    Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eseri ortaya koymak, müzik ve    sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılığın yanı sıra, yeni    sentezlere ulaşmak ve kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik    sahibi olmak amacı ile açılır. Sanatta yeterlik programı YÖK tarafından    belirlenen dallarda açılır.

(2) Bir sanat alanında sanatta yeterlik yapan öğrenci,    sanatta yeterlik tezi veya sanatta yeterlik eseri ve sanatta yeterlik    çalışması raporu hazırlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak    tezin veya uygulamalı çalışmaların;

a) Özgün bir sanat eseri oluşturma,

b) Özgün bir proje geliştirme,

c) Üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren bir konser    ya da resital icra etme/yönetme, bir sahne eserini uygulama veya    sergileme/yönetme

niteliklerinden en az    birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Sanatta yeterlik    programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 21    krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez    veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan, lisans    derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 42 krediden az olmamak koşulu ile    en az ondört adet ders ve uygulamalar ile tez    veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Sanatta    yeterlik çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak    değerlendirilir.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim    kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan    derslerden de seçilebilir.

(5) Sanatta yeterlik öğrencileri danışmanın önerisi ile    lisans dersleri alabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik    kredisine sayılmaz.

Öğrenci    kabulü

MADDE 45 – (1)    Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Üniversitede sanatta yeterlik programı açılması için    Yükseköğretim Kurulundan onay alındıktan sonra; programa öğrenci alınıp    alınmayacağı, programa kabul edilecek öğrenci sayısının tespiti, Fen    Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinin ilgili anabilim dalı    başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile    kesinleşir. Kabul edilen öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli    belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve varsa diğer koşullar Rektörlük    tarafından ilan edilir.

b) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için;    adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde, yüksek    lisans diplomasına sahip olanların 55, lisans diplomasıyla başvuranların 70    standart puan veya eşdeğerliği kabul edilmiş bir sınavdan Senatoca    belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

c) Adayların başarı düzeyleri; programın türüne göre    uygun ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans eğitimlerinin transkriptleri ve referans mektupları, ilgili enstitü    anabilim dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında belirlenen oranlara    göre değerlendirilerek sanatta yeterlik programı giriş notu hesaplanır.    Başarılı bulunan adaylar, başarı sıralamasına göre sanatta yeterlik    programına kabul edilir.

ç) Sanatta yeterlik programına hangi lisans ve/veya    yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği,    Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca    Senatoca belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan    öğrenciler de kabul edilebilir.

d) Üniversitede yüksek lisans yapmakta olan    öğrencilerden ALES’den alanında en az 55 puan    alanlar, diğer koşulları taşımaları ve yazılı başvurmaları halinde sanatta    yeterlik programlarına kabul edilerek intibakları yapılır.

Süre

MADDE 46 – (1)    Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile    kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler    için on yarıyıldır. Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile    kabul edilenler en az iki yarıyılı sanatta yeterlik çalışması süresi olmak    üzere sanatta yeterlik programını beş yarıyılda, lisans derecesi ile kabul    edilenler için en az iki yarıyılı sanatta yeterlik çalışması süresi olmak    üzere yedi yarıyılda tamamlayabilir. Bu süreler içinde kredili derslerini    başarı ile tamamlayamayan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı    ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

(2) Kredili derslerini ve    uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını,    bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yüksek lisans derecesi ile kabul    edilen öğrenciler sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen    öğrenciler on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen    bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı    başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini, sergi    veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek    süre verilebilir.

(3) Sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci,    ders kaydı yaparak bir sonraki yarıyılda tekrar sınava girer. Bu sınavda da    başarısız olan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile    eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

Danışman    atanması

MADDE 47 – (1)    Sanatta yeterlik programı enstitü anasanat    dalında görev yapan her öğretim üyesi, her yarıyılın başından en fazla bir    ay önce sanatta yeterlik yaptırabileceği konuları ve bu konularla ilgili    son beş yılda yaptığı yayınların ve sanatsal faaliyetlerin bir listesini    program anasanat dalı başkanlığına verir. Bu    bilgiler enstitü müdürlüğüne gönderilir. Öğretim üyelerinin listesi ve    yönetebileceği sanatta yeterlik çalışması konuları enstitü müdürlüğünce    ilan edilir. Sanatta yeterlik öğrencisi, çalışmak istediği yeterlik    çalışması konusunu ve danışmanını, bir dilekçe ile program anasanat dalı başkanlığına bildirir. Bu başvurular    program anasanat dalı başkanlığınca    değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda; sanatta yeterlik programındaki    her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya    yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere anasanat    dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile en geç    dördüncü yarıyılın sonuna kadar bir öğretim üyesi danışman olarak    belirlenir ve atanır.

(2) Danışman ilgili anasanat    dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. İlgili anasanat    dalında yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa doktora veya sanatta yeterlik    unvanı aldıktan sonra en az üç yıl çalışmış öğretim görevlileri de danışman    olarak atanabilir.

Sanatta    yeterlik çalışması önerisi savunması

MADDE 48 – (1) Kredili    derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay    içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan    tez/sergi/proje önerisini, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde belirtilen    izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez/sergi/proje    önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sergi/proje    önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili anasanat dalı başkanlığınca öneriyi izleyen üç gün    içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tez/sergi/proje önerisi reddedilen öğrenci, enstitü    yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve    tez/sergi/proje konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir    tez/sergi/proje izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışman ile    devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve konu değiştiren bir    öğrenci altı ay içinde tekrar tez/sergi/proje önerisi savunmasına alınır.    Önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu    kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir ve yeni bir danışman atanır.

(4) Tez/sergi/proje önerisi kabul edilen öğrenci için,    tez/sergi/proje izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları    arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı    tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu    raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde    yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sergi/proje çalışması,    komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite    tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan    öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam    hakkı verilir ve yeni bir danışman atanır.

Sanatta    yeterlik çalışması izleme komitesi

MADDE 49 – (1)    Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci için    ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü    yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez/sergi/proje izleme komitesi    oluşturulur.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden    oluşur. Komitede danışmandan başka, ilgili anasanat    dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın bulunması    durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez/sergi/proje izleme komitesinin kurulmasından    sonraki dönemlerde, ilgili anasanat dalı    başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik    yapılabilir.

Sanatta    yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 50 – (1) Tez    hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan    bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni yazım    kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini    jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat    dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri,    biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka yükseköğretim kurumlarının    öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin    kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde    toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının    sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere    kapalı olarak, tez/sergi/proje/resital/konser/temsil hakkında salt    çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir.    Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca    sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla    bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin enstitü ile    ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı    verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak    tezini/sergisini/projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma    sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrenciye, ilgili    enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir ve    yeni bir danışman atanır.

Sanatta    yeterlik diploması

MADDE    51 –(1) Tez/sergi/proje sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak    kaydı ile bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde    belirtilen tez veya metnin Senatonun belirlediği sanatta yeterlik çalışması    yazım kılavuzuna göre ciltlenmiş altı kopyasını, sanatta yeterlik sınavına    giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve    çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, sanat dalının özelliğine    göre verilecek unvanı belirleyen sanatta yeterlik diploması almaya hak    kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diplomasının üzerinde, öğrencinin    izlemiş olduğu anasanat dalındaki programın    onaylanmış adı bulunur. Bu diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından    imzalanır.

SEKİZİNCİ    BÖLÜM

Çeşitli ve    Son Hükümler

Disiplin

MADDE 52 – (1)    Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012    tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları    Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm    bulunmayan haller

MADDE 53 – (1) Bu    Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile    Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten    kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 26/7/2009 tarihli ve 27300 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav    Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu    Yönetmelik, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere    yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu    Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

İnönü Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

12 Ekim 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28439

YÖNETMELİK

İnönü    Üniversitesinden:

İNÖNÜ    ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK VE EKONOMETRİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA    MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ    BÖLÜM

Amaç,    Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu    Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Uygulama ve    Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu    Yönetmelik İnönü Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Uygulama ve    Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanı, yönetim organları, yönetim    organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu    Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı    Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci    fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine    dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu    Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İSEKAM): İnönü Üniversitesi İstatistik ve    Ekonometri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: İnönü Üniversite Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ    BÖLÜM

Merkezin    Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin    amacı

MADDE 5 – (1)    Merkezin amacı; akademisyen, araştırmacı ve öğrencilere istatistik ve    ekonometri alanlarında danışmanlık yapmak, yerli ve yabancı benzer kurum ve    kuruluşlarla işbirliği yapmak, istatistik ve ekonometri ile ilgili süreli    ve süresiz yayınların sayısını arttırmaktır.

Merkezin    faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)    Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İstatistik ve Ekonometri ile doğrudan ve dolaylı    olarak ilgili olan konular üzerinde araştırma ve incelemeler yapmak.

b) İstatistik ve Ekonometri ile ilgili konularda yayın    çalışmaları yapmak.

c) İstatistik ve Ekonometri ile doğrudan ve dolaylı    olarak ilgili olan konular üzerinde etüt ve proje çalışmalarını    gerçekleştirmek, bu yönde resmi, özel ve gerçek kişilerden yönelecek    talepleri karşılamak.

ç) Merkez bünyesindeki araştırma, etüt, proje ve yayın    faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Merkezin kullanımına tahsis    edilecek olan her türlü taşınır mallar ile taşınmaz malların ilgili mevzuat    hükümlerine göre edinilmesini sağlamak.

d) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek olan yayın,    araştırma, etüt ve proje faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı,    resmi, özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

e) Üniversite ve ilgili birimlerin, kamu kurum ve    kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin istekleri doğrultusunda Merkezin    faaliyet alanları içerisinde danışmanlık hizmetlerinde bulunmak, araştırma    ve incelemeler yapmak, rapor düzenlemek ve ortak proje çalışmalarında    bulunmak.

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Merkezin    Organları ve Görevleri

Merkezin    organları

MADDE 7 – (1)    Merkezin organları şunlardır;

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Müdür ve    müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür,    Üniversitede tam zamanlı görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarıyla    ilgili çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl    süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Üniversitede    görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan    öğretim elemanları arasından iki kişi en çok üç yıl için müdür yardımcısı    olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da    görevi sona erer.

(3) Merkezde Müdür veya müdür yardımcısı olarak    görevlendirilen öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, bağlı bulundukları    fakülte veya yüksekokuldaki görevlerine de devam ederler.

Müdür ve    müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün    görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli    yürütülmesini sağlamak.

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurtiçi ve Yurtdışı araştırma merkezleri ile    işbirliği yapmak ve Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe    sunulmasını sağlamak.

e) Merkezin, resmi, özel kurum ve kuruluşlarla    ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

(2) Müdür yardımcıları; Müdürün ve Yönetim Kurulunun,    Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdiği görevleri    yerine getirirler.

Merkez    yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez    Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları aynı zamanda    Merkez Yönetim Kurulu üyesidir. Merkez Yönetim Kurulunun diğer iki üyesi    Müdürün önereceği iki katı sayıdaki adaylar arasından Rektör tarafından üç    yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren üye yeniden    görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Rektör Merkez    Yönetim Kurulunun doğal üyesidir ve gerektiğinde Kurula başkanlık eder.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa    toplanır. Gerekli durumlarda, Müdürün daveti üzerine her zaman    toplanabilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla karar verir.

Merkez    yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez    Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit    etmek.

b) Araştırma projeleri üretmek ve araştırıcılar    tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek.

c) Merkez tarafından yürütülen araştırmalarla ilgili    esasları tespit etmek.

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu    hazırlamak.

d) Bilimsel ve halka açık konferans ve sempozyum gibi faaliyetleri düzenleme konusunda Müdüre    yetki vermek.

Merkez    danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez    Danışma Kurulunun toplam üye sayısı, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektör    oluru ile belirlenir.

(2) Merkez Danışma Kurulunun üyeleri, Merkez Yönetim    Kurulunun önerisi ve Rektör onayı ile yerli, yabancı kişi ve kurum    temsilcilerinden oluşturulur.

(3) Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç    yıldır. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir.

(4) Merkez Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine    Müdürün başkanlığında her yıl en az bir kez toplanır.

Merkez    danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez    Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri    oluşturmak.

b) Merkezin yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak.

c) İstatistik ve Ekonometri araştırmaları konusundaki    sorunları belirleyerek tartışma açmak ve çözüm önerileri oluşturmak.

ç) Yapılacak bilimsel çalışmalara, teknik ve bilimsel    destek sağlamaya çalışmak.

DÖRDÜNCÜ    BÖLÜM

Çeşitli ve    Son Hükümler

Personel    ihtiyacı

MADDE 14 – (1)    Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı    Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından    görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu    Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.