2016 yılı Gayrimenkul Sermaye iradı istisnası

maliye

SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNALAR

Gayrimenkuller ve Haklarda:

MADDE 21 — (4369 sayılı Kanunun 27’nci maddesiyle değişen fıkra. Yür: 1.1.1998) Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (290 GVK Tebliğ ile Yür:01.01.2016) 3800 TL gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.(*)

B.K.K. No.su Uygulandığı Yıl İstisna Tutarı
94/6300 1994 12.000.000
95/7593 1995 24.000.000
G.V.K. 200 Seri No’lu Gen. Tebliği 1996-1997 41.400.000
4369 Sayılı Kanun 1998 240.000.000
G.V.K. 215 Seri No’lu Gen. Tebliği 1999 420.000.000
G.V.K.228 Seri No’lu Gen.Tebliği 2000 630.000.000
2000/1698 Sayılı BBK 2001 700.000.000
2001/3398 Sayılı BBK 2002 950.000.000
2003/6578 Sayılı Kararla 2004 1.800.000.000
2004/8295 Sayılı Kararla 2005 2000 YTL
2005/9826 Sayılı Kararla 2006 2,200 YTL
259 GVK Teblig ile 2007 2.300 YTL
266 GVK Teblig ile 2008 2.400 TL
270 GVK Tebliğ ile 2009 2.600 TL
273 GVK Tebliğ ile 2010 2600 TL
278 GVK Tebliğ ile 2011 2800 TL
280 GVK Tebliğ ile 2012 3000 TL
284 GVK Tebliğ ile 2013 3.200 TL
285 GVK Tebliğ ile 2014 3.300 TL
287 GVK Tebliğ ile 2015 3.600 TL

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı Kanunun 5. mad. değişen ibare. Yür:1.1.2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere 15.6.2012) “istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar” bu istisnadan faydalanamazlar.

______________________________________

(*) MADDE 21/1. fıkra — (4369 sayılı kanunla değiştirilmeden önceki şekli) (2772 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen fıkra. Yür: 1.1.1983-31.12.1997 tarihleri arası) Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (3946 sayılı Kanunun 26’ncı maddesiyle belirlenen miktar. Yürürlük; 30.12.1983, Geç; 31.12.1995) 3.600.000 lirası (G.V.K. 200 Seri Nolu Tebliğ ile 41.400.000.- Yür; 30.12.1996) Gelir Vergisinden müstesnadır.

Kasım Ayı Mevzuat haberleri

mevzuat

10 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 457) ile 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edildi.

06 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı, VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE değişiklik yaptı. Mükelleflerin, inceleme sırasında vergi kanunlarına göre eleştiri konusu yapılacak hususlarla ilgili olarak inceleme elemanına özelge ibraz etmesi durumunda, söz konusu özelge de inceleme tutanağına dâhil edilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu 8 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile İşveren Uygulama Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklik yaptı.Tebliğin yemek parası ve çocuk yardımı bölümlerinde verilen örneklerde değişiklik yapıldı.

07 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı’nın 6 yeni Bölge İdare Mahkemesi kurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Antalya,Gaziantep,Kayeseri,Sakarya,Trabzon ve Van’da Bölge İdare Mahkemeleri kurulacak.

09 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı maddelerinde değişiklik yaptı.

13 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ yayımlandı.

13 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri taşıtlarına 730 (yediyüzotuz) gün süre verilecek

2013’ten sonra SGK bildirgesi ve Vergi Dairesi Otomasyon Projesi kayıtlarının sorgulanmasıyla sahte sigorta yaptıranlar çapraz sorgulama ile tespit ediliyor. Emeklilik veya ağır hastalıkların tedavisi gibi amaçlarla sahte sigortalılık yaptıran kişiler ile bunları sigortalı gösteren işyerlerini ağır cezalar bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sahte sigorta yaptırdığı tespit edilenlere ödenen emekli aylıkları ve sağlık giderleri faiziyle geri alınıyor. İşverene para cezası uygulanıyor. Hem sigortalı, hem de işveren 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. SGK 2014 yılında 30 bin 275 kişinin sahte sigorta yaptırdığını tespit ederek haklarında işlem yaptı.Sosyal güvenlik mevzuatına göre, bir kişinin sigortalı olarak gösterilebilmesi için bir işverene bağlı olarak ‘fiilen’ çalışması gerekiyor. Gerçekte çalışmadığı halde, bir işyerinde sigortalı çalışıyor gösterilmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil ediyor.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin bildirim mecburiyeti

maliye

Türkiyе Serbest Muhаsebeci Mali Müşavіrler ve

Yeminli Mali Müşavіrler Odаlаrı Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE
MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ
HAKKINDA YÖNETMELİK

(15 Tеmmuz 1992 Tarih ve 21285 Sayılı R.G. de yаyınlаnmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümlеr

Amaç

MADDE 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, serbest muhasebecі mali müşavirlеr vе yemіnlі mali müşavirlerin işlemleri dolayıѕıyla ve görevleri sırasında tutacakları defter ve kayıtlar ile meslek menѕuplarının bildirime tаbi işlemlerini belirlemektedir.

Kapѕam

MADDE 2 — Bu Yönetmelik, meslek mensuplаrının meslekі faalіyetlerі ilе ilgili işlemleri hаkkındа defter vе kayıt düzеni іle bildirim zorunluluğu olan konulаrı kapsamaktadır.

Hukukі Dayanak

MADDE 3 — Bu Yönetmelik, 3568 saуılı Kanun’un 50/j maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 — Bu Yönetmelikte gеçеn:

Kanun: (25.5.2015 tarihli yönetmelik ile dеğişеn tanım. Yür: 25.5.2015) “3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,” Read more

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılması

maliye

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 87893753-010.06.01[36-06]-11294

Tarih: 11/02/2015

Konu : 6552 Sayılı Kanun İç Genelgesi

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE
(Seri No: 2015/1)
…………….. VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

…………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğin “I/B-1. BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ” başlıklı bölümünde, vergi dairelerine olan borçları için madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Başkanlığımız internet adresi üzerinden başvuruda bulunabilecekleri; birden fazla vergi dairesine olan borçlar için Kanundan yararlanma talebinde bulunulması halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurulması gerektiği düzenlenmiştir.

Ancak, Başkanlığımıza intikal eden olaylardan;

1- Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerden bazılarının, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinden yararlanmak üzere sadece bir vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulundukları, diğer vergi dairelerine yazılı olarak müracaatta bulunmadıkları veya başvurularını borçlu oldukları vergi daireleri dışındaki vergi dairelerine yapmaları nedeniyle Kanunun 73 üncü maddesinin getirdiği imkanlardan yararlanamadıkları, Read more

escort bayanistanbul escortescort bayan